Sử Liệu Về Xá-lợi Răng Phật – Chương Thứ Nhất

CHƯƠNG THỨ NHẤT 1/- Visāradaṃ vādapathātivattinaṃ tilokapajjotamasayhasāhinaṃ, asesañeyyāvaraṇappahāyinaṃ namāmi satthāramanantagocaraṃ. Tôi xin đảnh lễ bậc Đạo Sư. Ngài là đấng

ĐỌC BÀI VIẾT

Sử Liệu Về Xá-lợi Răng Phật – Chương Thứ Tư

CHƯƠNG THỨ TƯ 1/- Carati dharaṇipāle rājadhammesu tasmiṃ samaracaturaseno khīradhāro narindo, nijabhujabalalīlā ’rātidappappamāthī vibhavajanitamāno yuddhasajjo ’bhigañchi. Trong lúc vị vương

ĐỌC BÀI VIẾT

Sử Liệu Về Xá-lợi Răng Phật – Bài Kệ Giới Thiệu Tác Giả

BÀI KỆ GIỚI THIỆU TÁC GIẢ  1/- Yo candagomiracite varasaddasatthe ṭīkaṃ pasatthamakarittha ca pañcikāya, buddhippabhāvajananiñca akā samanta- pāsādikāya vinayaṭṭhakathāya ṭīkaṃ.

ĐỌC BÀI VIẾT