Ledi Sayadaw | Tiểu Sử Đại Trưởng Lão Thiền Sư Ledi Sayadaw

Mahāthera Ledi Sayadaw (1846-1923), Miến Điện. Aggamahāpandita, D.Litt. Đại Trưởng Lão Thiền Sư Ledi Sayadaw, bậc Đại Hiền trí (Aggamahāpandita)

ĐỌC BÀI VIẾT