Mọi Thứ Đều Dạy Chúng Ta – Chương Iii – Chùa Vô Minh

88 Chùa Vô Minh Ở hay đi không quan trọng, sự suy nghĩ của chúng ta mới là quan trọng.

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 11. Chương 1 – Tương Ưng Uẩn – Năm Mươi Kinh Sau Phần 3 – Phẩm Vô Minh | Thích Minh Châu Dịch

Video 11. Chương 1 – Tương Ưng Uẩn – Năm Mươi Kinh Sau Phần 3 – Phẩm Vô Minh |

ĐỌC BÀI VIẾT