Học Pali Qua Kinh Tụng – Buddhakhamāpana= Sám Hối Phật Bảo

Học Pali Qua Kinh Tụng – Buddhakhamāpana= Sám Hối Phật Bảo: Tìm hiểu về ngôn ngữ Pali và cách học thông qua việc đọc kinh tụng Buddhakhamāpana, giúp bạn hiểu sâu hơn về sám hối và nhận lãnh phật bảo.

ĐỌC BÀI VIẾT