phật giáo theravada

Phật Giáo Theravāda

“Phật Giáo Theravāda giữ gìn đúng theo những gì Đức Phật Gotama đã ban hành và chế định không sai lệch, tôn trọng và giữ y nguyên lời dạy (Dhamma) của Ngài.” Phật Giáo Theravāda (còn được biết là Phật Giáo Nguyên Thuỷ, Phật Giáo Nam Tông) là truyền thống Phật Giáo mà tại đây các Bậc Đại Trưởng Lão & các Trưởng Lão cố gắng gìn giữ, duy trì chánh Pháp nguyên thủy, thuần khiết, đầy đủ, không rời rạc, mà Đức Phật Gotama đã chỉ dạy cách đây hơn 2600 năm; học, giảng dạy và tu tập thực hành Pháp dựa theo bộ Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka Pāli & Chú Giải Pāli được các Đại Trưởng Lão, các Trưởng Lão kết tập lại những lời Đức Phật dạy và lưu truyền cho tới ngày nay gồm Tạng Luật, Tạng Kinh & Abhidhamma (Vi Diệu Pháp), cùng bộ Chú Giải; ngoài ra còn có bộ Phụ Chú Giải và các tài liệu tham khảo thêm.

CÁC THƯ MỤC CHÍNH

mở rộng | thu gọn