Chánh Kiến & Nghiệp – Chương Ii: Chánh Kiến Tường Giải – Ba Loại Tà Kiến – Ledi Sayadaw

CHƯƠNG II : CHÁNH KIẾN TƯỜNG GIẢI (Sammàtthi Dìpanì) Ledi Sayadaw   PHẦN I Diṭṭhibandhanabandheyya, Taṇhāsotena vāhite Satte nāyaka tāresi Bhagavantassa

ĐỌC BÀI VIẾT

Chánh Kiến Tường Giải – Giải Thích Về 3 Tà Kiến & Phản Bác Tiền Định Kiến – Ledi Sayadaw

Chánh Kiến Tường Giải (tiếp theo) – Giải Thích Về 3 Tà Kiến & Phản Bác Tiền Định Kiến – Ledi Sayadaw

ĐỌC BÀI VIẾT