Giải Về Ý Nghĩa Chỉ Tịnh Theo Thắng Pháp Yếu Hiệp – Mười Án Xứ Hoàn Tịnh Kasi.na

MƯỜI ÁN XỨ HOÀN TỊNH KASI.NA ÁN XỨ ÐỊA ÐẠI HOÀN TỊNH (PA.THAVÌKASI.NA) Pa.thavii (đất) ở đây không dùng theo nghĩa

ĐỌC BÀI VIẾT

Giải Về Ý Nghĩa Chỉ Tịnh Theo Thắng Pháp Yếu Hiệp – Phương Thức Tu Tập Dẫn Ðến Thiền Tầng Vô Sắc – Không Vô Biên Xứ

PHƯƠNG THỨC TU TẬP DẪN ÐẾN THIỀN TẦNG VÔ SẮC – KHÔNG VÔ BIÊN XỨ Bước đầu thực hành để

ĐỌC BÀI VIẾT

Giải Về Ý Nghĩa Chỉ Tịnh Theo Thắng Pháp Yếu Hiệp – Mười Án Xứ Bất Mỹ Asubha

MƯỜI ÁN XỨ BẤT MỸ ASUBHA PHƯƠNG THỨC TU TẬP – “Asubha” chiết tự có hai chữ: A + SUBHA. “A”

ĐỌC BÀI VIẾT

Giải Về Ý Nghĩa Chỉ Tịnh Theo Thắng Pháp Yếu Hiệp – Mười Án Xứ Tùy Niệm Anussati Và Phương Thức Hành Trì

MƯỜI ÁN XỨ TÙY NIỆM ANUSSATI VÀ PHƯƠNG THỨC HÀNH TRÌ “Anussati” có nghĩa là luôn tưởng niệm, được hình thành

ĐỌC BÀI VIẾT

Giải Về Ý Nghĩa Chỉ Tịnh Theo Thắng Pháp Yếu Hiệp – Án Xứ Thân Hành Niệm (kaayagataasati)

ÁN XỨ THÂN HÀNH NIỆM (Kaayagataasati) Kaayagataasati tức là tưởng về những thể trược thường xuyên. Chi pháp: Sở hữu Niệm trong

ĐỌC BÀI VIẾT

Giải Về Ý Nghĩa Chỉ Tịnh Theo Thắng Pháp Yếu Hiệp – Án Xứ Vô Lượng Tâm Phương Thức Tu Tập

ÁN XỨ VÔ LƯỢNG TÂM PHƯƠNG THỨC TU TẬP Appama~n~naa hay Vô lượng tâm có nghĩa là pháp mà hướng đến

ĐỌC BÀI VIẾT

Giải Về Ý Nghĩa Chỉ Tịnh Theo Thắng Pháp Yếu Hiệp – Án Xứ Vật Thực Uế Tưởng Phương Thức Tu Tập

ÁN XỨ VẬT THỰC UẾ TƯỞNG PHƯƠNG THỨC TU TẬP Vật thực uế tưởng – Aahaarepa.tikuulasa~n~na: tức là sự quán sát

ĐỌC BÀI VIẾT

Giải Về Ý Nghĩa Chỉ Tịnh Theo Thắng Pháp Yếu Hiệp – Án Xứ Tứ Ðại Phân Quán Phương Thức Tu Tập

ÁN XỨ TỨ ÐẠI PHÂN QUÁN PHƯƠNG THỨC TU TẬP Catudhaavavatthaana là quán sát về bốn đại giới (Dhaatu) trong thân,

ĐỌC BÀI VIẾT