Thể Nhập Thiền Tuệ (vipassanā) – Đạo Hành Tri Kiến Thanh Tịnh (paṭipadā-ñāṇadassana-visuddhi) – Sự Sanh Khởi Tuệ Hành Xả(saṅkhārupekkhāñāṇa)

The Arising of the Knowledge of Equanimity towards Formations (Saṅkhārupekkhāñāṇa) Sự Sanh Khởi Tuệ Hành Xả(Saṅkhārupekkhāñāṇa) He discerns repeatedly the

ĐỌC BÀI VIẾT

Xả Ly Khỏi Thói Quen Và Ham Muốn​

Khi con hành thiền cũng như đi kinh hành, con hay bị hôn trầm và trạo cử, xin Sư chỉ cho con cách ngăn chặn và lấy đó làm phương cách để chúng con hành thiền được đến nơi, đến chốn?

ĐỌC BÀI VIẾT

Chỉ Làm Mà Thôi Với Chánh Niệm Và Xả Ly

Sử dụng thân và tâm như là tài sản của mình là một sai lầm thông thường của chúng ta. Không chối bỏ, chúng ta phải sử dụng tâm; không dính mắc, chúng ta nên cố gắng buông bỏ và thả lỏng trong mọi thời điểm.

ĐỌC BÀI VIẾT

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán – Chương 11: Đối Trị Với Sự Xao Lãng – Phần I

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Chương 11: Đối trị với sự xao lãng – Phần I Bất cứ thiền

ĐỌC BÀI VIẾT

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán – Chương 11: Đối Trị Với Sự Xao Lãng – Phần Ii

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Chương 11: Đối trị với sự xao lãng – Phần II Bây giờ đây,

ĐỌC BÀI VIẾT