Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Phước Thiện Là Gì? (puññakusala)

PHƯỚC THIỆN (PUÑÑAKUSALA) Trong tam giới, con người nói riêng, tất cả chúng sinh nói chung, thân tâm được an

ĐỌC BÀI VIẾT

Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Người Thiểu Trí, Bậc Thiện Trí Bố Thí, Trường Cửu Thí & Quả Báu Bố Thí

Người thiểu trí – Bậc thiện trí bố thí Hạng người thiểu trí làm phước bố thí có 5 chi:

ĐỌC BÀI VIẾT

Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Những Đại Thí Chủ Xuất Sắc Về Hạnh Bố Thí – Ông Phú Hộ Anāthapiṇḍika

NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ XUẤT SẮC VỀ HẠNH BỐ THÍ Tiền thân của ông phú hộ Anāthapiṇḍika là một cận sự

ĐỌC BÀI VIẾT

Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Những Đại Thí Chủ Xuất Sắc – Tích Bà Đại Thí Chủ Visākhā & Vua Asoka

TÍCH BÀ ĐẠI THÍ CHỦ VISĀKHĀ Ở thời kỳ Ðức Phật Padumuttara, tiền kiếp bà cận sự nữ Visākhā đã

ĐỌC BÀI VIẾT