Vi-diệu-pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Lời Đầu

VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG Dhammapaṇṇākāra  TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP (DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) (AGGAMAHĀPAṆḌITA) Món Quà Pháp Thành Kính Tri Ân Tất cả

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 1 – Vi-diệu-pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.  Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy,  Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.  

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 2 – Bất-thiện-tâm: Tham Tâm & Nhân Sinh Tham Tâm

* Akusalacitta: Bất-thiện-tâm Bất-thiện-tâm có 12 tâm chia ra 3 loại tâm: – Lobhamūlacitta là tâm có nhân tham (lobhahetu)

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 3 – Bất-thiện-tâm: Tà Kiến

Tà-kiến thấy sai, chấp lầm như thế nào? Micchādiṭṭhi: Tà-kiến Tà-kiến có nhiều loại: – Trong bộ Paṭisambhidāmagga, phần diṭṭhi-kathā

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 4 – Bất-thiện-tâm: Tà-kiến Cố-định & Nhân Sanh Tà Kiến

* Niyatamicchādiṭṭhi: Tà-kiến cố-định là tà-kiến chấp-thủ cố-định, không thay đổi. Tà-kiến cố-định có 3 loại: – Natthikadiṭṭhi: Vô-quả tà-kiến.

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 5 – Chánh Kiến, Nhận Xét Về Tám Tham-tâm & Quả Của Tham-tâm

Chánh-kiến phát sinh do nhân nào? “Dveme bhikkhave, paccayā sammādiṭṭhiyā uppādāya. Katame dve? Parato ca ghoso, yoniso ca manasikāro. Ime

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 6 – Bất-thiện-tâm: Tâm Có Nhân Sân

2- Dosamūlacitta Dosamūlacitta là bất-thiện-tâm có nhân sân (dosahetu) hoặc bất-thiện-tâm có sân tâm-sở (dosacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 7 – Bất-thiện-tâm: Tâm Có Nhân Si

3- Mohamūlacitta Mohamūlacitta là bất-thiện-tâm có nhân si (mohahetu) hoặc bất-thiện-tâm có si tâm-sở (mohacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 8 – Giảng Giải Về 12 Bất-thiện-tâm

Giảng giải về 12 bất-thiện-tâm Bất-thiện-tâm (akusalacitta) có 12 tâm, tác-ý tâm-sở (cetanācetasika) đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm tạo 10

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 9 – Dục-giới Tịnh-hảo-tâm & Đại-thiện-tâm Có Tám Tâm Chia Theo Thọ

Dục-Giới Tịnh-Hảo-Tâm (Kāmāvacarasobhaṇacitta) Dục-giới tịnh-hảo-tâm (kāmāvacarasobhaṇa-citta) là tâm phần nhiều phát sinh trong cõi dục-giới, bởi vì có tịnh-hảo tâm-sở

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 10 – Đại-thiện-tâm Có Tám Tâm Chia Theo Trí-tuệ

b-Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo trí-tuệ: – 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. – 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ.

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 11 – Đại-thiện-tâm Có Tám Tâm Chia Theo Tác-động

c-Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo tác-động – 4 đại-thiện-tâm không cần tác-động. – 4 đại-thiện-tâm cần tác-động. * Đại-thiện-tâm

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 12 – Dục-giới Quả-tâm & Duy-tác-tâm

2- Kāmāvacaravipākacitta (Mahāvipākacitta) Kāmāvacaravipākacitta: Dục-giới quả-tâm gọi là mahāvipākacitta: đại-quả-tâm, có 8 tâm là quả của đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 14 – Nhận Xét Về Bất-thiện-nghiệp Và Đại-thiện-nghiệp Cho Quả

Nhận xét về bất-thiện-nghiệp và đại-thiện-nghiệp cho quả * Bất-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm cho quả chỉ có akusalavipākacitta: bất-thiện-quả vô-nhân-tâm

ĐỌC BÀI VIẾT