[Khai Giảng] Lớp Saṃyuttanikāya – Tương Ưng Bộ (Mūla, Aṭṭhakathā & Ṭīkā) – Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng Dạy

[Khai Giảng] Lớp Saṃyuttanikāya – Tương Ưng Bộ (Mūla, Aṭṭhakathā & Ṭīkā) – Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng Dạy  

ĐỌC BÀI VIẾT

[Khai Giảng] Lớp Vinaya 1 – Pārājika (Luật 1 – Pārājika) – Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng Dạy

[Khai Giảng] Lớp Vinaya 1 – Pārājika (Luật 1 – Pārājika), Pārājika (Mūla, Aṭṭhakathā & Ṭīkā) – Tỳ Khưu Thiện

ĐỌC BÀI VIẾT

[KHAI GIẢNG] Lớp Vinaya 2 (Dvemātikā-pāḷi & Kaṅkhāvitaraṇī-aṭṭhakathā) – Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) giảng dạy

[KHAI GIẢNG] Lớp Vinaya 2 (Dvemātikā-pāḷi & Kaṅkhāvitaraṇī-aṭṭhakathā) – Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) giảng dạy     LỚP VINAYA

ĐỌC BÀI VIẾT