Video (1). Hướng Dẫn Hành Thiền Vipassanā | Thiền Sư Zatila – Tại Thiền Viện Phước Sơn – Mùa Thu 2015

Video (1). Hướng Dẫn Hành Thiền Vipassanā | Thiền Sư Zatila – tại Thiền Viện Phước Sơn – Mùa Thu

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 08. 5 Chi Thiền & 5 Chướng Ngại Tâm | Thiền Sư U Pandita – Khóa Thiền Vipassana 2005

Video 08. 5 Chi Thiền & 5 Chướng Ngại Tâm | Thiền Sư U Pandita – Khóa Thiền Vipassana 2005

ĐỌC BÀI VIẾT