Videos 1. Phẩm Bhaṇḍagāma (bhaṇḍagāmavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 1. Phẩm Bhaṇḍagāma (Bhaṇḍagāmavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Phẩm Hành (caravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 2. Phẩm Hành (Caravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Phẩm Uruvela (uruvelavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 3. Phẩm Uruvela (Uruvelavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Phẩm Bánh Xe (cakkavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 4. Phẩm Bánh Xe (Cakkavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Phẩm Rohitassa (rohitassavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 5. Phẩm Rohitassa (Rohitassavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Phẩm Nguồn Sanh Phước (puññābhisandavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

Videos 6. Phẩm Nguồn Sanh Phước (Puññābhisandavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch     TĂNG CHI BỘ KINH PHẦN

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Phẩm Nghiệp Công Đức (pattakammavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 7. Phẩm Nghiệp Công Đức (Pattakammavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Phẩm Không Hý Luận (apaṇṇakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 8. Phẩm Không Hý Luận (Apaṇṇakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Phẩm Không Có Rung Động (macalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 9. Phẩm Không Có Rung Động (Macalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Phẩm Asura (asuravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 10. Phẩm Asura (Asuravagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Phẩm Mây Mưa (valāhakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 11. Phẩm Mây Mưa (Valāhakavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Phẩm Kesi (kesivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 12. Phẩm Kesi (Kesivagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4    

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 13. Phẩm Sợ Hãi (bhayavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 13. Phẩm Sợ Hãi (Bhayavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 14. Phẩm Loài Người (puggalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 14. Phẩm Loài Người (Puggalavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 15. Phẩm Ánh Sáng (ābhāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 15. Phẩm Ánh Sáng (Ābhāvagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Phẩm Các Căn (indriyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4

Videos 16. Phẩm Các Căn (Indriyavagga) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tăng Chi Bộ Kinh Phần 4  

ĐỌC BÀI VIẾT