CHƯƠNG 16 – HAI ĐẠO SĨ UPATISSA VÀ KOLITA ĐẾN DƯỚI CH N ĐỨC PHẬT TOÀN GIÁC (2)

(11)  Manuññabhūta ca mahī somantā virājamānā haritāva saddalā supupphirukkhā molinivalañkata samayo Mahāvīra aṅgīrasānaṃ. Bạch Đức Thế Tôn, Đấng Đại Hùng,

ĐỌC BÀI VIẾT

CHƯƠNG 16 – HAI ĐẠO SĨ UPATISSA VÀ KOLITA ĐẾN DƯỚI CH N ĐỨC PHẬT TOÀN GIÁC (3)

(41)  Vissuddhamabbhaṁ gaganaṁ surammaṁ maṇimayehi samalaṅkatāva disā ca sabbā atirocayanti samayo Mahāvīra aṅgīrasānaṃ. Bạch Đức Thế Tôn, Đấng Đại Hùng,

ĐỌC BÀI VIẾT

CHƯƠNG 18 – NHỮNG CƠN MƯA ‘LÁ SEN’ RƠI XUỐNG HỘI CHÚNG HOÀNG GIA – ĐỨC PHẬT KỂ LẠI TRUYỆN BỔN SANH CANDAKINNARI

Đức Phật kể lại truyện Bổn sanh Candakinnari Khi lễ cúng dường vật thực đã kết thúc, tất cả triều

ĐỌC BÀI VIẾT

CHƯƠNG 20 – SỰ CHỨNG ĐẮC KHÁC NHAU CỦA SÁU VỊ HOÀNG TỬ – CÂU CHUYỆN VỀ TRƯỞNG GIẢ ANĀTHAPIṆḌIKA (CẤP-CÔ-ĐỘC)

Câu chuyện về Trưởng giả Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) Đức Phật cho phép các vị tỳ khưu được thọ dụng tịnh xá

ĐỌC BÀI VIẾT

CHƯƠNG 20 – SỰ CHỨNG ĐẮC KHÁC NHAU CỦA SÁU VỊ HOÀNG TỬ – NĂM CÂU KỆ ĐỨC PHẬT TÁN DƯƠNG SỰ DÂNG CÚNG TỊNH XÁ

Năm câu kệ Đức Phật tán dương sự dâng cúng tịnh xá Sau khi chính thức thọ lãnh Jetavana tịnh

ĐỌC BÀI VIẾT

CHƯƠNG 21 – CÂU CHUYỆN VỀ SUMANA, NGƯỜI BÁN HOA CỦA THÀNH RĀJAGAHA

CHƯƠNG 21 CÂU CHUYỆN VỀ SUMANA, NGƯỜI BÁN HOA CỦA THÀNH RĀJAGAHA   Đức Phật thuyết pháp bắt đầu bằng những

ĐỌC BÀI VIẾT