NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO – TỲ KHƯU HỘ PHÁP

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO  Soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita) Lời Nói Đầu Nhân dịp đêm rằm

ĐỌC BÀI VIẾT

NGÀY RẰM THÁNG 4 TRONG PHẬT GIÁO – TỲ KHƯU HỘ PHÁP – LỜI NÓI ĐẦU

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO  Dhammapaṇṇākāra BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU          nhận danh hiệu Aggamahāpaṇḍita tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011

ĐỌC BÀI VIẾT