Ngày Rằm Tháng 4 Trong Phật Giáo – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Lời Nói Đầu

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO  Dhammapaṇṇākāra BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU          nhận danh hiệu Aggamahāpaṇḍita tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011

ĐỌC BÀI VIẾT

Đêm rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật

Đêm rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh

ĐỌC BÀI VIẾT
Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app