Chương 1 – Đức Bồ tát tiền kiếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo

Ngày rằm tháng tư có 3 sự kiện trọng đại lịch sử trong Phật-giáo.

1- Ngày rằm tháng tư là ngày Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đản sinh kiếp chót tại khu vườn Lumbinī.

2- Năm 35 tuổi, vào ngày rằm tháng tư Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotama tại khu rừng Uruvelā.

3- Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng-sinh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng sāla xứ Kusinārā, thọ 80 tuổi.

Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama

Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha là kiếp chót của Đức-Phật Gotama. Vậy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama bắt đầu từ thuở nào?

Một thuở nọ, Đức-Phật Gotama ngự ngồi trên tảng đá quý cùng với số đông chư tỳ-khưu-Tăng tại ven khu rừng có nhiều cây hoa thơm gần hồ Anotta. Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu-Tăng về Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên của Ngài đã tạo phước-thiện bố-thí gọi là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật có tác-ý phát nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt trong thời vị-lai như sau:

– Này chư tỳ-khưu! Các con nên lắng nghe tiền-kiếp đầu tiên của Như-lai đã thực-hành pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật.

Như-lai nhìn thấy vị tỳ-khưu thực-hành pháp-hạnh đầu-đà sống trong rừng, nên phát sinh đức-tin trong sạch thực-hành pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật cúng dường tấm vải cũ đến vị tỳ-khưu ấy. Ngay khi ấy, tiền-kiếp đầu tiên của Như-lai phát sinh tâm đại-bi phát nguyện ở trong tâm muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác để cứu vớt các chúng-sinh giải thoát khỏi biển khổ trầm luân tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

Đó là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp đầu tiên của Như-lai có ý nguyện trong tâm muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. Chính nhờ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật cúng dường tấm vải cũ ấy dẫn đến kiếp chót hiện-tại là Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama này.[1]

 

[1] Bộ Apadāna, Buddhāpadāna, pubbakammapiloti.

 

 

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app