Thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiếp tục thực-hành bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật.

 Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp:

1- Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật (dānapāramī).

2- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật (sīlapāramī).

3- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật (nekkhamma-pāramī).

4- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật (paññāpāramī).

5- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật (vīriyapāramī).

6- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật (khanti-pāramī).

7- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật (sacca-pāramī).

8- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật (adhiṭ-ṭhānapāramī)

9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật (mettāpāramī).

10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật (upekkhā-pāramī).

Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau:

– Phạm-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

– Phạm-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

– Phạm-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

– Phạm-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

– Phạm-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

– Phạm-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

– Phạm-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

– Phạm-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

– Phạm-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

– Phạm-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 30 pháp-hạnh ba-la-mật:

– 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pāramī).

– 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (upapāramī).

– 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (paramatthapāramī).

* Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành bậc Thánh thanh-văn-giác thì Đức-Bồ-tát thanh-văn-giác cần phải thực-hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn, có duyên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật.

* Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Độc-Giác thì Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải thực-hành 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung cho được đầy đủ trọn vẹn, rồi sinh ra làm người nam trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác và giáo-pháp của Đức-Phật.

Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy xuất gia, rồi tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi là Đức-Phật Độc-Giác. Có nhiều Đức-Phật Độc-Giác trong cùng thời gian.

* Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, rồi sinh ra làm người nam trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác và giáo-pháp của Ngài.

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất gia, rồi tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật (vāsanā) từ vô số kiếp quá-khứ, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị.

 

 

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app