Chương 2 – Đức Bồ tát kiếp chót của Đức Phật Gotama

Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama

Đức-Phật Gotama vốn là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, trải qua 3 thời-kỳ suốt 20 a-tăng-kỳ[1] và 100 ngàn đại-kiếp[2] trái đất cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, đó là khoảng thời gian bằng một nửa (½) thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt và bằng một phần tư (¼) thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tấn siêu-việt.

 

[1] Asaṅkhyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thể tính bằng số. Cứ trải qua vô số đại-kiếp trái đất được kể là a-tăng-kỳ.

[2] Mahākappa: Đại-kiếp trái đất là khoảng thời gian trải qua 4 a- tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không của 1 đại-kiếp trái đất.

 

 

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app