Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi

Thật ra, ngay kiếp hiện-tại, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có khả năng trở thành bậc Thánh A-ra-hán là thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Dīpaṅkara, rồi ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. Nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi vô-lượng thương xót đến mọi chúng-sinh đang chìm đắm trong biển khổ trầm luân tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha không đành giải thoát khổ một mình, vẫn quyết tâm giữ gìn vững chắc ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mới được Đức-Phật Dīpaṅkara đầu tiên thọ ký xác định thời gian trong thời vị-lai, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama.

Cho nên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha chấp nhận chịu đựng kéo dài thêm vô số kiếp khổ tử sinh luân-hồi trong khoảng thời gian dài 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, để tiếp tục thực-hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, hầu mong trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

Vậy nhóm chúng-sinh ấy là ai?

Trong nhóm chúng-sinh ấy có mỗi người chúng ta phải vậy không?

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha trong thời quá-khứ, kiếp hiện-tại chính là Đức-Phật Gotama trong thời đại của chúng ta.

 

[1] Nữ Bà-la-môn Sumittā chính là tiền-kiếp của Công-chúa Yasodharā.

 

 

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app