Nghiệp Báo Và Tái Sanh

Tánh Cách Của Nghiệp

Trong sự báo ứng của Nghiệp, người ta có thể ghi rằng có nhiều mãnh lực, hoặc điều kiện thuận tiện, chung cùng đối chọi nhau, hoặc tiếp lẫn nhau; trong sự trả quả. Như sự sinh đẻ (Gati); thời gian hay điều kiện (Kāla), sự chấp lấy (Upadhi) và sự cố gắng (Payoga) sẽ phát sanh như sức mạnh huyền diệu để giúp hay ngăn cản sự báo ứng của nghiệp.

Sự thân cận, nhân cách, sự cố gắng cá nhân,v.v… cũng có ảnh hưởng một phần nào trong sự trả quả của Nghiệp.

Cho biết rằng chúng ta không phải là tôi tớ bắt buộc của Nghiệp, chúng ta cũng không phải là chủ nhân hoàn toàn của Nghiệp. Nhờ vậy mà người Phật tử được an ủi, hy vọng, can đảm và tinh thần khoan khoái để giải thoát cái Nghiệp.

Khi có sự bất ngờ xảy đến, hoặc gặp sự khó khăn, thất bại, nghịch cảnh, người Phật tử biết rằng đó là kết quả của những gì mà họ đã gieo trồng và họ đương phải trả một món nợ cũ. Và thay vì họ cam chịu vận mạng và phó thác cho Nghiệp định đoạt, phân xử, họ cố gắng thêm lên để nhổ tận gốc rễ những cỏ xấu và thế vào bằng những giống tốt, vì chính họ nắm tương lai trong tay họ.

Người biết tin tưởng nơi Nghiệp chẳng hề bài xích kẻ khác, dầu cho kẻ ấy lỗi lầm đến đâu, họ vẫn còn hy vọng sửa chữa trong bất cứ lúc nào. Mặc dầu bị bắt buộc phải sống trong hoàn cảnh nghịch, họ cũng vẫn có hy vọng tiến đến nơi yên vui. Thiên đàng hay địa ngục cũng do nơi hành vi tạo tác của họ.

Người Phật tử đã hiểu biết luật nhân quả, chẳng bao giờ khấn vái ai để cầu sự giúp đỡ, trái lại họ tin nơi tự lực của họ để đem mình đến chỗ giải thoát. Thay vì quy phục, hoặc cầu cạnh nơi một quyền lực siêu phàm nào, họ luôn luôn tin tưởng nơi sức mạnh của ý muốn họ và giờ phút nào cũng tinh tấn làm việc để đem lại hạnh phúc yên vui cho mọi người.

Đức tin chơn chánh nơi Nghiệp giúp sức cho sự tinh tấn của họ và làm cho sự cố gắng của họ có giá trị, bởi nó dạy cho mỗi người biết đảm nhận trách nhiệm cá nhân của họ.

Đối với người Phật tử sơ cơ, Nghiệp giúp cho họ phòng ngừa. Đối với người Phật tử trí thức, Nghiệp là một cớ để khích lệ cho họ làm việc với một tấm lòng bác ái trong sạch cao thượng. Họ sẽ trở thành những người dễ thương, khoan hồng và được kính mến.

Tóm lại luật nhân quả này định nghĩa cho vấn đề đau khổ, cho huyền bí mà người ta gọi vận mạng và cho sự tiền định của các tôn giáo khác và trên nửa cho sự bất công giữa loài người.

Dứt Phần Pháp Về Nghiệp Báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *