Nghiệp Báo Và Tái Sanh

Nghiệp Báo Và Tái Sanh Biện Minh Những Chi?

Vấn đề đau khổ mà chúng ta phải chịu trách nhiệm.

Quan niệm “bất công” giữa chúng sanh.

Tại sao có những tướng tài và thần đồng.

Sự khác nhau về tinh thần đạo đức của hai trẻ sanh đôi.

Sự khác nhau về tánh tình, xu hướng của các trẻ trong một gia đình.

Sự khác nhau về đạo đức và trí tuệ giữa cha mẹ và con cháu.

Tật xấu tự nhiên của trẻ thơ, như tham lam, sân hận, ganh ghét.

Mối thiện cảm hoặc ác cảm của chúng sanh đối với nhau trong khi gặp gỡ lần đầu tiên.

Điều lành và điều dữ đã sẵn có trong mỗi người.

Sự thay đổi bất ngờ của người thiện trí thức ra một kẻ tầm thường hoặc một kẻ sát nhơn ra bực thánh nhơn.

Cha mẹ đạo đức sanh con hung ác, cha mẹ hung ác sanh con hiền từ.

Tại sao có khi ta là kết quả của hành vi quá khứ và sẽ là kết quả của hành vi hiện tại, hoặc có khi ta không phải là kết quả hoàn toàn của hành vi quá khứ, và cũng không phải là kết quả nguyên vẹn của hành vi hiện tại.

Nhân đem lại sự chết bất đắc kỳ tử và sự thay đổi tài sản sự nghiệp một cách bất ngờ.

Những đặc tính xuất chúng, tinh thần đạo đức của các bậc hoàn toàn sáng suốt như Đức Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *