Nghiệp Báo Và Tái Sanh

Nghiệp Ở Đâu?

Một nhà tinh thần phân tích đã viết. “Nghiệp ở tại tâm. Nhưng rất ít người hiểu được rốt ráo thuyết này. Nghiệp là tất cả những kinh nghiệm đã làm, những cảm giác đã thọ và những ảnh hưởng đã thâm nhiễm của một cá nhân. Tiềm thức là nơi chứa đựng, chẳng những tất cả kinh nghiệm mà luôn cả những cảm xúc sơ khởi và những xu hướng của một cá nhân. Người văn minh đời nay cho rằng các điều tích trữ nói trên dần dần sẽ bị suy giảm, nhưng thật ra đó là những tiềm lực mạnh mẽ, có thể bạo phát một cách bất ngờ”.

Người Phật tử cũng đồng một quan niệm như trên, nhưng cần phải sửa một điểm quan trọng: Nghiệp không bị chứa đựng trong một nơi nào gọi là Tiềm thức, bởi trong bộ máy phức tạp, luôn luôn thay đổi của con người, không có một bằng chứng xác nhận về chỗ tích trữ nào gọi là Tâm linh, hoặc về một kho tàng nào cả. Mỗi kinh nghiệm, cảm xúc, xu hướng của một cá nhân, luôn đến mỗi bẩm tính thuộc về thánh, về phàm hoặc về thú, đều tùy thuộc tánh chất liên tục giữa tinh thần và vật lý của mỗi cá nhân, hoặc tùy thuộc các sự biến đổi. Tóm lại, nghiệp lực tùy thuộc sự biến đổi của Tâm và luôn luôn chực sẵn để phát hiện trong muôn ngàn hiện tượng, mỗi khi có cơ hội.

Vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena:

_ Bạch Đại Đức, cái Nghiệp ở đâu?

_ Tâu đại vương, chúng ta không thể nói Nghiệp được chất chứa nơi nào trong cái Tâm vô thường biến đổi, hoặc nơi nào trong thân thể được.

Nhưng tùy thuộc cái Tâm và thể xác, Nghiệp tự phát hiện trong một lúc thuận tiện, cũng như chúng ta không thể nói trái xoài được chứa một nơi nào trong cây xoài; nhưng nó chỉ tùy thuộc với cây xoài, mà từ đó nó sẽ trổ ra và chỉ trổ ra lúc mùa xoài đã đến.

Gió và lửa không thể chứa dựa nơi nào nhứt định như thế nào, thì Nghiệp cũng không nơi chứa đựng trong thân và ngoài thân như thế ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *