Tudādayo avuddhikā

84.

Tuda byathāyaṃ (tu) nuda kkhepaṇe likha lekhaṇe,

Kuca saṅkocane rica kkharaṇe khaca bandhane;

85.

Uca sadde samavāye vijī bhayacalesu (ca),

(Vattate) bhuja koṭille valañjo (tu) valañjane;

86.

Bhaja sevāputhakkāre ruja roge aṭā’ṭane,

Kuṭacchede (ca) koṭille agā sajjhāyanā’disu;

87.

Puṇo subha kiraye vatta vattane cata yācane,

Putha pāke pūtibhāve kuthasaṃklesane’(pi ca;)

88.

(Ubho dhātu) putha-patha vitthāre vida jānane,

Hada uccāra ussagge-cintāyaṃ mida hiṃsane;

89.

Nandha vinandhane thīna-puna saṅghātavācino,

Kapa acchādane vappa vāraṇe khipa peraṇe;

90.

Supo saye chupo phasse (vattate) capa sāntvane,

Nabha (dhātu) vihiṃsāyaṃ rumbha uppīḷanādisu;

91.

Sumbha saṃsumbhane jambha jambhane jubha nicchubhe,

Ṭhubha niṭṭhubhane camu adane chamu hīḷane;

92.

Jhamu dāhe chamu adane irīya vattane’(pi ca),

Kira (dhātu) vikiraṇe giro nigiraṇā’disu;

93.

Phura sañcalanādīsu kura saddā’danesu (ca),

Khuracchede vilikhaṇe ghura bhīme gilā’dane;

94.

Tila snehe cila vāse hila hāve silu’ñchane,

Bila bhede thūla caye kusacchedana pūraṇe;

95.

Visappavese pharaṇe disā’tisajjanā’disu

Phula phasse musa theyye thusa appikirayāya (tu)

Guḷa mokkhe guḷa parivattanamhi (tudādayo;)

Hū bhuvādayo luttavikaraṇā

96.

Hū-bhū sattāya (mu’ccanti) i ajjhāne gatimhi (ca,)

Khā-khyā (dvayaṃ) pakathane ji jaye ñā’vabodhane;

97.

Sī-ḷī vehāsagamane ṭhā gatīvinivuttiyaṃ,

Nī pāpaṇe muna ñāṇe hana hiṃsāgatīsu (’pi)

98.

Pārakkhaṇamhi pā pāne brū vācāyaṃ viyattiyaṃ,

Bhā dittiyaṃ mā pamāṇe (atho) yā pāpuṇe (siyā;)

99.

(Duvepi) rā-lā ādāne vā gatīgandhanesu (pi,)

Asa (dhātu) bhuvi (khyāto) si saye sā samatthiye;

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

* Source Tipitaka.org - Based on the Chaṭṭha Saṅgāyana CD published by the Vipassana Research Institute

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *