Thông Báo Chương Trình Dâng Y & Thuyết Pháp Tại Thiền Viện Tipiṭaka Sunlungu Vipassanā 14/11/2021

Đại lễ Dâng Y Kathina tại Thiền Viện Tipiṭaka Sunlungu Vipassana nơi Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 10 Tipiṭaka Sundara Sayadaw là Viện Chủ năm nay do các Phật tử Việt Nam đồng thí chủ sẽ diễn ra vào lúc 9:00 sáng ngày Chủ Nhật, 14/11/2021.

 

Zoom: phatgiao.info | ID: 2910198000  Pass: 123456789
LIVE: youtube.com/c/THERAVADAVN

DÂNG Y KATHINA CHÙA NGÀI 10 - 14112021 - THỌ 5 GIỚI-3

 

Tải Slide tại đây >>

 

Chương Trình Đại Lễ Dâng Y Kathina

Chương trình Đại Lễ Dâng Y Kathina tại thiền viện Tipiṭaka Sunlungu Vipassanā (Ngài Tam Tạng 10 làm viện chủ) do GĐ Ngyễn Văn Hiển & Nguyễn Thị Kiều Oanh, nhóm Hộ Trì Tam Bảo và nhóm Kusala Dhamma đồng làm thí chủ:

Sáng 9:30 (giờ VN)
1. Niệm Phật cầu gia hộ
2. Các Phật tử xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới
3. Chư đại đức Tăng tụng kinh Hộ Trì chúc phúc đến các Thí chủ và Phật tử
4. Đại diện thí chủ đọc lời tác bạch Dâng Y Kathina
5. Dâng Y Kathina đến chư đại đức Tăng (Ngài Tam Tạng 10 đại diện chư Tăng thọ nhận)
6. Thuyết Pháp (tóm tắt)
7. Chư đại đức Tăng làm lễ Thọ Y Kathina
8. Đại diện nhà chùa nói lời tuỳ hỷ
9. Phát nguyện & Hồi hướng
10. Hoàn mãn

Chiều 3:00 (giờ VN)
– Thuyết Pháp (đầy đủ)
– Hồi hướng

 

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ