Divādayo

103.

Divu kīlā vijigiṃsā vohārajjuti thomite,

Sivu tantūnasantāne khī khaye khā pakāsane;

104.

Kā-gā sadde (pi) ghā gandho’pādāne ruca rocane,

Kaca dityaṃ muca moce (atho) vica vivecane;

105.

Rañja rāge sañja saṅge khalane majja suddhiyaṃ,

Yujo samādhimhi lujo vināse jhā vicintane;

106.

Tā pālane chidi dvedhākāre mida sinehane,

Madu’mmāde khida dīnabhāve bhida vidāraṇe;

107.

Sida pāke padagate vida sattā vicintane,

Dī khaye supane dā (ca) dāne dātva’vakhaṇḍane;

108.

Budhā’vagamanā’dīsu atthesu yudha yujjhane,

Kudha kope sudha soce rādha hiṃsāya siddhiyaṃ;

109.

Idha saṃsiddhivuddhīsu sidha-sādha (ca) siddhiyaṃ,

Vidha vedhe gidha gedhe rudhi āvaraṇā’disu;

110.

Mana ñāṇe janu’ppāde hana hiṃsāgatīsu (pi,)

Sinā soce kupa kope tapa santāpa pīṇane;

111.

Lupacchede rupa nāse pakāse dipa dittiyaṃ,

Dapa hāse labha lābhe lubha gedhe khubho cale;

112.

Samū’pasama khedesu hara-hirī (ca) lajjane,

Milā gattavīnāme (ca) gilā hāsakkhaye (pi ca;)

113.

Lī silese dravīkāre vā gatī bandhanesu (ca,)

Lisi lese tusa tose silisā’liṅganādisu;

114.

Kilisa kaliso’patāpe (atho) tasa pipāsane,

Rusa rose disa-dusa appītimhi (duve siyuṃ;)

115.

Yasuppayatane asu khepane (pi ca vattate,)

Susa sose bhasa adhopāte nasa adassane;

116. Sā’ssāde sā’vasāne (ca) sā tanūkaraṇe (pi ca) hā cāge muha vecitte naha sajjanabandhane naha soce pihicchāyaṃ siniha-saniha pītiyaṃ.

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

* Source Tipitaka.org - Based on the Chaṭṭha Saṅgāyana CD published by the Vipassana Research Institute

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *