BÀI KINH THỨ NHẤT – MŪLAPARIYĀYASUTTAṂ – KINH PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY

BÀI KINH THỨ NHẤT: MŪLAPARIYĀYASUTTAṂ (MN 1) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

BÀI KINH THỨ 2: SABBĀSAVASUTTAṂ – KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY

BÀI KINH THỨ 2: SABBĀSAVASUTTA (MN 2) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

BÀI KINH THỨ 3: DHAMMADĀYĀDASUTTAṂ – KINH THỪA TỰ PHÁP – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY

BÀI KINH THỨ 3 DHAMMADĀYĀDASUTTAṂ (MN3) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

BÀI KINH SỐ 4: BHAYABHERASUTTAṂ – KINH SỢ HÃI & KINH CẢM – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY

BÀI KINH THỨ 4 BHAYABHERASUTTAṂ (MN 4) 4. Bhayabheravasuttaṃ – Kinh sợ hãi và kinh cảm (Lớp Đọc Hiểu Kinh

ĐỌC BÀI VIẾT

BÀI KINH SỐ 5: ANAṄGAṆASUTTAṂ – KINH VÔ UẾ – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY

BÀI KINH THỨ 5 ANAṄGAṆASUTTAṂ (MN 5) Thứ Bảy, 03-04-2021 5. Anaṅgaṇasuttaṃ – Kinh Vô Uế/Nhiễm (Lớp Đọc Hiểu Kinh Trung

ĐỌC BÀI VIẾT