Hộ Pháp Tỳ-khưu | Tiểu Sử Ngài Trưởng Lão Hộ Pháp Dhammarakkhita Nhận Danh Hiệu Aggamaha Pandita

Ngài Đại Trưởng Lão Tỳ Khưu Hộ Pháp đón nhận danh hiệu cao quý Aggamaha Pandita – Bậc Đại Thiện

ĐỌC BÀI VIẾT

Tự Điển Pāli-việt Giản Lược – Lời Tựa&lời Nói Đầu – Tỳ Khưu Bửu Chơn

Tự điển Pāli-Việt giản lược Hòa thượng Bửu Chơn Nāga Mahāthera PL. 2521 – DL. 1976 Dựa theo: “Concise Pāli-English

ĐỌC BÀI VIẾT