NGÀI TRƯỞNG LÃO HỘ PHÁP DHAMMARAKKHITA NHẬN DANH HIỆU AGGAMAHA PANDITA

Ngài Đại Trưởng Lão Tỳ Khưu Hộ Pháp đón nhận danh hiệu cao quý Aggamaha Pandita – Bậc Đại Thiện

ĐỌC BÀI VIẾT