Hộ Pháp Tỳ-khưu | Tiểu Sử Ngài Trưởng Lão Hộ Pháp Dhammarakkhita Nhận Danh Hiệu Aggamaha Pandita

Ngài Đại Trưởng Lão Tỳ Khưu Hộ Pháp đón nhận danh hiệu cao quý Aggamaha Pandita – Bậc Đại Thiện

ĐỌC BÀI VIẾT