VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG – LỜI ĐẦU

VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG Dhammapaṇṇākāra  TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP (DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) (AGGAMAHĀPAṆḌITA) Món Quà Pháp Thành Kính Tri Ân Tất cả

ĐỌC BÀI VIẾT

VI DIỆU PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG – CHƯƠNG 4 – BẤT-THIỆN-TÂM: TÀ-KIẾN CỐ-ĐỊNH & NHÂN SANH TÀ KIẾN

* Niyatamicchādiṭṭhi: Tà-kiến cố-định là tà-kiến chấp-thủ cố-định, không thay đổi. Tà-kiến cố-định có 3 loại: – Natthikadiṭṭhi: Vô-quả tà-kiến.

ĐỌC BÀI VIẾT

VI DIỆU PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG – CHƯƠNG 9 – DỤC-GIỚI TỊNH-HẢO-TÂM & ĐẠI-THIỆN-TÂM CÓ TÁM TÂM CHIA THEO THỌ

Dục-Giới Tịnh-Hảo-Tâm (Kāmāvacarasobhaṇacitta) Dục-giới tịnh-hảo-tâm (kāmāvacarasobhaṇa-citta) là tâm phần nhiều phát sinh trong cõi dục-giới, bởi vì có tịnh-hảo tâm-sở

ĐỌC BÀI VIẾT

VI DIỆU PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG – CHƯƠNG 12 – DỤC-GIỚI QUẢ-TÂM & DUY-TÁC-TÂM

2- Kāmāvacaravipākacitta (Mahāvipākacitta) Kāmāvacaravipākacitta: Dục-giới quả-tâm gọi là mahāvipākacitta: đại-quả-tâm, có 8 tâm là quả của đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm

ĐỌC BÀI VIẾT

VI DIỆU PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG – CHƯƠNG 14 – NHẬN XÉT VỀ BẤT-THIỆN-NGHIỆP VÀ ĐẠI-THIỆN-NGHIỆP CHO QUẢ

Nhận xét về bất-thiện-nghiệp và đại-thiện-nghiệp cho quả * Bất-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm cho quả chỉ có akusalavipākacitta: bất-thiện-quả vô-nhân-tâm

ĐỌC BÀI VIẾT