MỤC LỤC

 

KỆ LỄ BÁI TAM-BẢO 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

Bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Dhammacakkappavattanasutta 

 

 * Bài kinh Chuyển-Pháp-Luân

 * Ý nghĩa bài kệ khai kinh Chuyển-Pháp-Luân 

 * Ý nghĩa bài kinh Chuyển-Pháp-Luân 

 – Hai pháp thấp hèn 

 – Pháp-hành trung-đạo 

 – Tứ Thánh-đế 

 1- Khổ-Thánh-đế 

 2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế 

 3- Diệt Khổ-Thánh-đế 

 4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

 – Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế 

 1- Tam-tuệ-luân trong khổ-Thánh-đế 

 1.1- Trí-tuệ-học biết tứ Thánh-đế 

 1.2- Trí-tuệ-hành phận sự biết tứ Thánh-đế 

 1.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự biết tứ Thánh-đế 

 2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khổ-Thánh-đế 

 2.1- Trí-tuệ-học biết nhân sinh khổ-Thánh-đế 

 2.2- Trí-tuệ-hành phậnsự diệt nhân sinh khổ-Thánh-đế 

 2.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự diệt tận nhân sinh khổ-Thánh-đế 

 3- Tam-tuệ-luân trong diệt khổ-Thánh-đế 

 3.1- Trí-tuệ-học biết diệt khổ-Thánh-đế 

 3.2- Trí-tuệ-hành phận sự chứng ngộ diệt khổ-Thánh-đế 

 3.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ-Thánh-đế 

 4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

 4.1- Trí-tuệ-học biết pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

 4.2- Trí-tuệ-hành phận sự tiến hành pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

 4.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự tiến hành pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

 – Vai trò quan trọng của tam-tuệ-luân 

 – Trí-tuệ quán triệt 

 – Trưởng lão Koṇḍañña chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế 

 – Toàn thể chư-thiên, phạm-thiên đồng tán dương ca tụng 

 – Ngài đại-Trưởng lão Koṇḍañña có tên gọi là Aññāsikoṇḍañña 

 – Ngài đại-Trưởng lão Aññāsikoṇḍañña xin thọ tỳ-khưu 

 * Tam-Bảo xuất hiện trên thế gian 

 – Đức-Phật tiếp tục dạy 4 vị tỳ-khưu 

 – Tóm lược tứ Thánh-đế 

 1- Tam-tuệ-luân trong khổ-Thánh-đế 

 2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khổ-Thánh-đế 

 3- Tam-tuệ-luân trong diệt khổ-Thánh-đế 

 4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

* Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

 1- Bốn Trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế 

 1.1- Khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp thủ 

 – Ngũ-uẩn chấp thủ có 5 pháp 

 1.2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là tham-ái 

 – Tham-ái có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 108 loại 

 1.3- Diệt khổ-Thánh-đế là Niết-Bàn 

 – Niết-Bàn có 2 loại, 3 loại 

 1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

 – Bát-chánh-đạo có 8 chánh 

 – Bát-chánh-đạo tam-giới và siêu-tam-giới 

 2- Bốn Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế 

 3- Bốn Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-đế 

 – Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân 

 – Bảng tóm tắt tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế 

 – Tam-tuệ-luân của 4 bậc Thánh-nhân 

 – Tính chất 4 phận sự trong tứ Thánh-đế 

 – Bốn Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế 

 – Bốn Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-đế 

 – Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 

 – Tứ thánh-đế trong giáo-pháp của Đức-Phật 

 – Nhân quả liên quan của tứ Thánh-đế 

* Pháp-hành trung-đạo 

 – Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo 

 – Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tứ-niệm-xứ 92 

 – Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đoạn 

 – Thực-hành pháp-hành trung-đạo 

 – Thực-hành sai pháp-hành trung-đạo 

 – Thực-hành đúng pháp-hành trung-đạo 

 – Nhân duyên phát sinh chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác 

 – Ý nghĩa Yonisomanasikāra 

 – Tính chất đặc biệt của Yonisomanasikāra 

 – Ayonisomanasikāra 

 – Pháp-đảo-điên (Vippallāsa) có 3 loại 

 

* Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 

 – Trí-tuệ-thiền-tuệ có 16 loại 

 1- Trí-tuệ thứ nhất 

 – Vai trò trí-tuệ thứ nhất 

 2- Trí-tuệ thứ nhì 

 – Nhân duyên phát sinh mỗi danh-pháp 

 – Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân duyên 

 – Quả báu của 2 trí-tuệ đầu pháp-hành thiền-tuệ 

 – Tiểu-nhập-lưu Cūḷasotāpanna 

 3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba 

 4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 

 – Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 

 – Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 

 – Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 

 – Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 

 – Sự sinh sự diệt của danh-pháp 

 – Sự sinh sự diệt của sắc-pháp 

 – Sự sinh sự diệt của tứ oai-nghi 

 – Sự sinh sự diệt của ngũ-uẩn 

 – Trạng-thái-chung sāmaññalakkhaṇa 

 – Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư có 2 loại 

 1- Taruṇa udayabbayānupassanāñāṇa 

 2- Balava udayabbayānupassanāñāṇa 

 – Giảng giải 

 1- Taruṇa udayabbayānupassanāñāṇa 

 * Vipassanupakkilesa là thế nào? 

 – Giảng giải 10 pháp bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ 

  – Tích Ngài Trưởng-lão Mahānāgatthera.163 

 – 10 loại pháp bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ 

 – Không nhận thức được pháp bẩn của thiền-tuệ 

 – Nhận thức được pháp bẩn của thiền-tuệ.172 

  2- Balava udayabbayānupassanāñāṇa 

 – Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 

 – Ba gút mắt của pháp-hành thiền-tuệ 

 5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ năm 

 – Quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ năm 

 6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

 – Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

 – Pháp kinh sợ của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

 7- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 

 – Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 

 1- Đối-tượng kinh sợ và đối-tượng an tịnh 

 2- Đối-tượng khổ và đối-tượng an-lạc 

 3- Đối-tượng pháp hữu vi và Niết-bàn 

 – Thực-hành 10 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

 8- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 

 – 7 pháp anupassanā 

 – Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

 9- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 

 10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 

 11- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 

 – Sắc-uẩn có 10 tính chất 

 – Sắc-uẩn có 12 tính chất 

 – Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 

 – Ba trí-tuệ-thiền-tuệ cùng mục đích 

 – Tính chất của saṅkhārupekkhāñāṇa 

  – Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 

  – Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân 

 – 7 Nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 

 – Đối-tượng trước Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

 12- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 

 – Đồ biểu Nhập-lưu thánh-đạo lộ-trình-tâm 

 – 2 loại tâm 

 – 2 loại đối-tượng 

 – 4 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

 – Giảng giải saccānulomañāṇa 

 13- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 

 – Tính chất gotrabhuñāṇa 

 – Anulomañāṇa và gotrabhuñāṇa 

 14- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 14 

 15- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 15 

 16- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 16 

 1- Bậc Thánh Nhập-Lưu (Sotāpanna) 

 – Magganñāṇa Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc 

 – Phalañāṇa Thánh-quả-tuệ có 4 bậc 

 2- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadāgāmī) 

 3- Bậc Thánh Bất-lai (Anāgāmī) 

 4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahatta) 

 * Bốn Thánh-Đạo-Tuệ 

 – 4 pháp-trầm-luân (āsava) 

 

 – 10 loại phiền-não (kilesa) 

  * 12 bất-thiện-tâm (akusalacitta) 

 * 14 bất-thiện tâm-sở (akusalacetasika) 

 * Bậc Thánh nhân 

 1- Bậc Thánh Nhập-Lưu (Sotāpanna) 

 – Bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt 

 2- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadāgāmī) 

 3- Bậc Thánh Bất-lai (Anāgāmī) 

 – Bậc Thánh Bất-lai có 5 hạng 

 4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahatta) 

 * Phật-giáo có 3 loại 

 * Từ ngữ Pāḷi trong bài kinh Chuyển-pháp-luân 

 ĐOẠN KẾT 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *