MỤC LỤC

Phần 1

5- Pháp-Hạnh Tinh-Tấn Ba-La-Mật

5.1- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ

* Tích Pañcāvudhajātaka

– Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcāvudha thực-hành pháp tinh-tấn

– Tích Pañcāvudhajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

5.2- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc trung

* Tích Mahāsīlavajātaka

– Đức-vua Kosala xâm chiếm kinh-thành Bārāṇasī

– Đức-Vua Bồ-tát Mahāsīlava có tinh-tấn dũng mãnh

– Tích Mahāsīlavajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

5.3- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc thượng

Phần 2

* Tích Mahājanakajātaka

– Thái-tử Mahājanaka khởi hành Đức-vua Polajanaka bị lâm bệnh

– Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật

– Chọn người có tài đức lên ngôi vua

Phần 3

– Lễ mừng lên ngôi báu và thành hôn

– Bài học về hai cây xoài

– Đức-Bồ-tát phát sinh động tâm

– Thời đại Đức-vua Bồ-tát Mahājanaka

– Đạo-sĩ Nārada

– Đạo-sĩ Migājina

– Chuyện miếng thịt nướng

– Chuyện hai chiếc vòng đeo tay

– Chuyện người thợ làm mũi tên

Phần 4

– Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahājanaka vào rừng

– Chánh-cung Hoàng-hậu Sīvalidevī

– Tích Mahājanakajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Mahājanaka

– Sức mạnh có hai loại

 1- Sức mạnh của thân

 2- Sức mạnh của tâm

Phần 5

6- Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật

6.1- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ

* Tích Mahiṃsarājājātaka

– Tích Mahiṃsajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Nhận xét về tích Mahiṃsarājājātaka

6.2- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc trung

* Tích Cūḷadhammapālajātaka

– Đức-Bồ-tát Dhammapāla tạo pháp nhẫn-nại ba-la-mật

– Hoàng-tử Dhammapāla bị chặt đầu

– Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī quy thiên

– Đức-vua Mahāpatāpa bị đất rút

– Tích Cūḷadhammapālajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Cūḷadhammapāla

– Tích Serivavāṇijajātaka (tiền-kiếp của Đức Phật Gotama và tỳ-khưu Devadatta)

– Tiền-kiếp của tỳ-khưu Devadatta kết oan trái với Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama

Phần 6

6.3- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng

* Tích Khantivādījātaka

– Vua Kalābu bị đất rút

– Tích Khantivādījātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kuṇḍala

Phần 7

7- Pháp-Hạnh Chân-Thật Ba-La-Mật

7.1- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ

* Tích Vaṭṭakajātaka

– Đức-Bồ-tát chim cút con phát nguyện

– Tích Vaṭṭakajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát chim cút con

– Tích Kaṇhadīpāyanajātaka

– Bài Kinh Vaṭṭasuttapāḷi

– Bài Kinh chim cút

Phần 8

7.2- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc trung

* Tích Macchajātaka

– Đức-Bồ-tát Vua cá phát nguyện

– Tích Macchajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát vua cá

– Làm lễ cầu mưa

Phần 9

7.3- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng

* Tích Mahāsutasomajātaka

– Đức-vua Brahmadatta dùng thịt người

– Chuyện con cá Ānanda ăn cá đồng loại

– Cầu chư thiên cội cây chữa trị

– Lễ cúng dường tạ ơn vị chư thiên cội cây

Phần 10

– Tên sát nhân Porisāda bắt Đức-vua Bồ-tát Sutasoma

– Đức-Vua Bồ-tát Sutasoma được phép hồi cung

– Bốn bài kệ Satārahagāthā

– Đức-Vua Bồ-tát Sutasoma ngự trở lại gặp Porisāda

– Suy tư của tên sát nhân Porisāda

– Người không sợ chết

Phần 11

– Bốn ân huệ

– Đức-Vua Bồ-tát ngự trở về kinh-thành Indapatta

– Đức-vua Brahmadatta thiện-trí

– Tích Mahāsutasomajātaka liên quan đến kiếp hiện tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-vua Bồ-tát Mahāsutasoma

Phần 12

8- Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật

8.1- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc hạ

* Tích Nimijātaka

– Đức-vua sau duy trì theo truyền thống xuất gia

– Đức-Bồ-tát phạm-thiên Maghadeva tái-sinh

– Đức-vua Bồ-tát Nimi

– Chư thiên tụ hội tại hội trường Sudhammā

– Đức-vua trời Sakka tại hội trường Sudhammā

– Thỉnh Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cõi trời

Phần 13

* Con đường đến các cõi địa-ngục

– Con sông Vetaraṇī

– Chúng-sinh địa-ngục bị ăn thịt

– Chúng-sinh địa-ngục bị hành hạ

– Chúa địa-ngục hành hạ chúng-sinh địa-ngục

– Địa-ngục nồi đồng sôi (Lohakumbhī)

– Địa-ngục nước đồng sôi

– Chúng-sinh địa-ngục khát nước

– Chúa địa-ngục đâm chúng-sinh địa-ngục

– Chúa địa-ngục chặt chúng-sinh địa-ngục

– Chúng-sinh địa-ngục ăn phẩn uống nước tiểu

– Chúng-sinh địa-ngục uống máu và dòi

– Lưỡi của chúng-sinh địa-ngục bị lưỡi câu móc

– Chúng-sinh trong địa-ngục hầm than hồng

– Người nam phạm điều-giới tà-dâm

– Người nữ phạm điều-giới tà-dâm

– Những địa-ngục của những chúng-sinh tà-kiến

– Đức-vua trời Sakka suy xét

* Đường lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên

– Lâu đài năm đỉnh

– Bảy lâu đài trên hư không

– Lâu đài bằng ngọc maṇi

– Bảy ngọn núi cao nơi cõi trời Tứ-Đại-thiên-vương

– Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự trở lại cõi người

– Dân chúng vui mừng hoan hỷ

– Tích Nimijātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

Phần 14

8.2- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc trung

* Tích Kukkurajātaka

– Đức-Bồ-tát phát-nguyện ba-la-mật

– Mười pháp-Vương (Rājadhamma)

– Tích Kukkurajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

Phần 15

8.3- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc thượng

* Tích Temiyajātaka

– Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya phát nguyện

– Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya với 500 người bạn

1- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 1 tuổi

2- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 2 tuổi

3- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 3 tuổi

4- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 4 tuổi

5- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 5 tuổi

6- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 6 tuổi

7- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 7 tuổi

8- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 8 tuổi

9- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 9 tuổi

10- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 10 tuổi

11- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya được 11 tuổi

12,13- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya được 12,13 tuổi

14- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya được 14 tuổi

15- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya được 15 Tuổi

Phần 16

16- Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya được 16 Tuổi

– Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya được thành tựu như ý

– Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya biểu dương sức mạnh

– Mười pháp người bạn tốt

Phần 17

– Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya xuất gia

– Tổ chức lễ diện kiến Thái-tử Temiya

– Lễ đăng quang truyền ngôi báu cho Thái-tử

– Đức-vua xứ khác kéo quân đến chiếm thành

– Tích Temiyajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười Pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya

– Mười ác-nghiệp

 – Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp

– Thiện-nghiệp có bốn loại

Phần 18

* Giảng giải bốn loại thiện-nghiệp

 1- Đại-thiện-nghiệp trong tám đại-thiện-tâm

 – Đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp

 – 10 ác-nghiệp với 10 đại-thiện-nghiệp

2- Sắc-giới thiện-nghiệp

3-Vô-sắc-giới thiện-nghiệp

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp

 – Bốn bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo

Phần 19

9- Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật

9.1- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ

* Tích Arakajātaka

– Tích Arakajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

9.2- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung

– Vị tỳ-khưu con ông bà phú hộ

– Công-tử xuất gia trở thành tỳ-khưu

– Ông bà phú hộ trở nên người nghèo khổ

– Cảnh đoàn tụ mẹ cha

– Tỳ-khưu phụng dưỡng mẹ cha

Phần 20

* Tích Suvaṇṇasāmajātaka

– Lễ thành hôn hành phạm-hạnh

– Hai vợ chồng đều trở thành đạo-sĩ

– Đức-Bồ-tát đầu thai

– Hai vị đạo-sĩ bị mù đôi mắt

– Đi tìm mẹ cha

– Đức-Bồ-tát Suvaṇṇasāma khóc và cười

– Đức-vua Pīḷiyakkha

Phần 21

– Vị thiên-nữ Bahusundharī

– Năng lực của lời phát nguyện

– Tích Suvaṇṇasāmajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Suvaṇṇasāma

Phần 22

9.3- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng

* Tích Ekarājajātaka

– Tích Ekarājajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-vua Bồ-tát Ekarāja

Phần 23

10- Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật

10.1- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc hạ

* Tích Aṭṭhisenajātaka

– Giải thích ý nghĩa bài kệ

– Phần giải thích

– Tích Aṭṭhisenajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Nhận xét về tích Aṭṭhisenajātaka

10.2- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc trung

* Tích Kacchapajātaka

– Tích Kacchapajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

10.3- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng

* Tích Mahālomahaṃsacariyā

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ

Phần 24

ĐOẠN KẾT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *