Ngũ-Giới Là Thường-Giới Của Mọi Người (Pañcasīla Niccasīla)

Chương 1: Ngũ-Giới Là Thường-Giới Của Mọi Người (Pañcasīla Niccasīla) Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (nicca- sīla) chung của tất cả

ĐỌC BÀI VIẾT

Giảng Giải Về Ngũ-Giới – Điều-Giới Tránh Xa Sự Trộm-Cắp

Chương 2: Giảng Giải Về Ngũ-Giới Điều-Giới Tránh Xa Sự Trộm-Cắp Adinnādānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. Nghĩa phân tích chữ: –  

ĐỌC BÀI VIẾT

Giảng Giải Về Ngũ-Giới – Điều-Giới Tránh Xa Sự Tà-Dâm

Chương 2: Giảng Giải Về Ngũ-Giới Điều-Giới Tránh Xa Sự Tà-Dâm Kāmesumicchācārā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. Nghĩa phân tích chữ: –  

ĐỌC BÀI VIẾT

Giảng Giải Về Ngũ-Giới – Điều-Giới Tránh Xa Sự Nói-Dối

Chương 2: Giảng Giải Về Ngũ-Giới Điều-Giới Tránh Xa Sự Nói-Dối Musāvādā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. Nghĩa từng chữ: –   Musāvāda:

ĐỌC BÀI VIẾT

Giảng Giải Về Ngũ-Giới – Điều-Giới Tránh Xa Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say

Chương 2: Giảng Giải Về Ngũ-Giới Điều-Giới Tránh Xa Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say Surā meraya majjappamādaṭṭhānā veramaṇi-

ĐỌC BÀI VIẾT

Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới – Điều-Giới Trộm-Cắp

Chương 4: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới Điều-Giới Trộm-Cắp Điều-giới trộm-cắp liên quan đến của cải tài

ĐỌC BÀI VIẾT

Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới – Điều-Giới Tà-Dâm

Chương 4: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới Điều-Giới Tà-Dâm Điều-giới tà-dâm liên quan đến tà-dâm với vợ,

ĐỌC BÀI VIẾT

Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới – Điều-Giới Nói-Dối

Chương 4: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới Điều-Giới Nói-Dối Điều-giới nói-dối liên quan đến nói lời không

ĐỌC BÀI VIẾT

Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới – Điều-Giới Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say

Chương 4: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới Điều-Giới Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say Điều-giới uống

ĐỌC BÀI VIẾT
Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app