MỤC LỤC

PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT (PĀRAMĪ) 2

KỆ LỄ BÁI TAM-BẢO 

 LỜI NÓI ĐẦU 

 MỤC LỤC 

 CHƯƠNG VIII 

 PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT (PĀRAMĪ) 2 

Phần 1

4- Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật 

4.1- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ

* Tích Mahosadhajātaka

– Đức-Bồ-tát Mahosadha tái-sinh làm người

– Đức-vua Vedeha nằm mộng 

– Lễ đặt tên

– Xây dựng toà nhà rộng lớn 

– Đức-vua Vedeha 

– Chuyện miếng thịt

– Chuyện con bò 

– Chuyện xâu chuỗi hột 

– Cuộn chỉ vải 

Phần 2

– Chuyện đứa con 

– Chuyện người lùn tên Gotakāḷa 

– Chuyện chiếc xe

– Thử tài trí của Đức-Bồ-tát Mahosadhapaṇḍita 

– Câu hỏi về đoạn gỗ ngắn 

– Câu hỏi về 2 cái sọ người 

– Câu hỏi về con rắn

– Câu hỏi về con gà trống

– Chuyện về viên ngọc maṇi

– Chuyện con bò đực sinh con 

Phần 3

– Chuyện nấu cơm

– Chuyện về sợi dây bằng cát

– Đức-vua ngự đi mời công-tử Mahosadhapaṇḍita

– Chuyện con lừa đực với con ngựa báu

– Công-tử Mahosadhapaṇḍita trở thành hoàng-tử

– Chuyện viên ngọc maṇi

– Chuyện về con cắc kè

Phần 4

– Người thiểu phước với người đại phước

– Con dê và con chó làm bạn với nhau

– Bậc đại trí-tuệ với người có của cải 

Phần 5

– Đức-Bồ-tát Mahosadhapaṇḍita chọn bạn đời

– Đức-Bồ-tát rước cô Amarā về kinh-thành

– Thử lòng chung thủy

– Bốn vị quân-sư âm mưu hại Đức-Bồ-tát

– Đức-Bồ-tát Mahosadhapaṇḍita trốn đi lánh nạn

Phần 6

– Bốn vị quân-sư bị mắc mưu kế 

– Chư thiên tâu hỏi 4 câu hỏi với Đức-vua Vedeha 

– Thỉnh mời Đức-Bồ-tát Mahosadhapaṇḍita trở về

– Bốn câu hỏi của chư-thiên

Phần 7

– Lập kế hại Đức-Bồ-tát Mahosadhapaṇḍita

– Củng cố kinh-thành Mithilā

– Quan thừa-tướng tổ chức đội lính điệp viên 

Phần 8

– Con vẹt trí-tuệ Suvapaṇḍita 

– Đức-vua Cūḷanī Brahmadatta chiếm  101 kinh-thành

– Âm mưu sát hại 101 vua chư hầu 

Phần 9

– Dhammayuddha: trận đấu-pháp

– Khổ-nhục-kế 

– Tất cả quân lính chạy trốn không kịp mặc áo 

– Khen thưởng vị thầy Bà-la-môn Anukevaṭṭa

Phần 10

– Mỹ-nhân-kế

– Con vẹt Suvapaṇḍita với con sáo mái Sāḷikā

Phần 11

– Xây dựng cung điện và đường hầm 

– Con đường hầm (Umaṅga) 

– Cung điện mới

– Cung điện mới của Đức-vua Vedeha bị vây hãm 

Phần 12

– Đại lễ thành hôn

– Giải cứu Đức-vua Vedeha và đoàn người hộ giá

 – Đức-Bồ-tát Mahosadhapaṇḍita với Đức-vua Cūḷanī Brahmadatta

Phần 13

– Biến thù thành bạn 

– Lễ tiễn biệt quan thừa-tướng

– Quan thừa-tướng trở về kinh-thành Mithilā

– Lễ tiễn đưa ba vị hoàng thân

– Ba vị hoàng thân ngự về đến cố quốc

– Đức-vua Vedeha băng hà

– Đức-Bồ-tát giã từ kinh-thành Mithilā 

– Bậc đại-thiện-trí gặp bậc đại-thiện-trí

– Đức-Bồ-tát được thăng chức quan thừa-tướng 

Phần 14

– Câu hỏi Dakarakkhasapañhā

– Xét về đức (guṇa) với lỗi (dosa)

1- Người thứ nhất là Thái Hậu Calākadevī

2- Người thứ nhì là Chánh-cung Hoàng-hậu Nandādevī

3- Hoàng đệ Tikhiṇamanti của Đức-vua Cūḷanī Brahmadatta

4- Bạn hữu Dhanusekha của Đức-vua Cūḷanī Brahmadatta

5- Quân-sư Kevaṭṭa Của Đức-vua Cūḷanī Brahmadatta

6- Đức-vua Cūḷanī Brahmadatta 

Phần 15

– Tích Mahosadhajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật 

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Mahosadhapaṇḍita

– Trí-tuệ có 3 loại

– Trí-tuệ phát sinh do nghe như thế nào? 

– Chánh pháp là những pháp nào?

– Trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh do thực-hành pháp-hành thiền-tuệ như thế nào? 

* Tích Sambhavajātaka

– Nghĩa 2 pháp Attha và Dhamma

Phần 16

– Chú-giải ý nghĩa bài kệ

– Tích Sabhavajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại 

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật 

– Nhận xét về tích công-tử Bồ-tát Sambhavakumāra 

4.2- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung  

Phần 17

* Tích Vidhurajātaka 

– Bốn vị đạo-sĩ

– Bốn thí-chủ

– Thành tựu như ý nguyện 

– Bốn loài chúng-sinh khác nhau, tâm tư giống nhau

– Cuộc đàm đạo 

– Đức-Bồ-tát Vidhurapaṇḍita phán xét

– Cúng dường pháp

– Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī

– Trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapaṇḍita 

– Viên ngọc maṇi báu 

Phần 18

– Con ngựa báu 

– Viên ngọc maṇi

– Cuộc chơi đánh môn cờ súc sắc

– Bổn-phận của người tại gia

– Đức-Bồ-tát Vidhurapaṇḍita từ giã 

– Tư dinh của Đại-Pháp-sư Vidhurapaṇḍita 

Phần 19

– Thống tướng Dạ-xoa chọn cách giết Đức-Bồ-tát

– Bốn pháp của con người thiện 

– Thống-tướng Dạ-xoa Puṇṇaka tỉnh ngộ

– Đức-Bồ-tát Vidhurapaṇḍita đến cõi long cung

Phần 20

– Thống Tướng Dạ xoa Puṇṇaka thỏa nguyện 

– Đức-Bồ-tát trở lại kinh-thành Indapattha

– Đức-vua Dhanañcaya Korabya nằm mộng 

– Đức-vua Dhanañcaya Korabya đón rước Đại-Pháp-sư

– Lễ cúng dường Ngài Đại-Pháp-sư 

– Tích Vidhurajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật 

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Vidhurapaṇḍita 

4.3- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng  

Phần 21

* Tích Sattubhastajātaka 

– Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka suy đoán nguyên nhân

– Tích Sattubhastajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật 

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapaṇḍita 

Phần 22

ĐOẠN KẾT 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *