TIỂU SỬ NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG VI – SAYADAW BHADDHANTA VĀYĀMINDĀBHIVAṀSA MAHĀTHERA

TIỂU SỬ NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG VI – SAYADAW BHADDHANTA VĀYĀMINDĀBHIVAṀSA MAHĀTHERA – TIPIṬAKADHARA TIPIṬAKAKOVIDA DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA BẬC THÔNG

ĐỌC BÀI VIẾT

TIỂU SỬ NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG VII SAYADAW BHADDANTA SĪLAKHANDHĀBHIVAṀSA

TIỂU SỬ NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG VII SAYADAW BHADDANTA SĪLAKHANDHĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA TIPIṬAKAKOVIDA DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA BẬC THÔNG THUỘC VÀ

ĐỌC BÀI VIẾT

TIỂU SỬ NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG XII BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṀSA

NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṀSA (TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA, DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA) (Bậc thông Thuộc Tam Tạng, Bậc Thấu Suốt Tam Tạng,

ĐỌC BÀI VIẾT