1. ĐỨC BỒ TÁT SUMEDHA – BẬC ĐẠI TRÍ

Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha Bậc Đại-Trí Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha có trí-tuệ siêu-việt sinh vào dòng dõi Bà-la-môn qua 7 đời tinh

ĐỌC BÀI VIẾT

13. ĐỨC BỒ TÁT TỪ BỎ TU KHỔ HÀNH & THỌ NHẬN MÓN CƠM SỮA CỦA NÀNG SUJĀTĀ

Đức-Bồ-Tát Từ Bỏ Pháp-Hành Khổ-Hạnh Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khổ- hạnh (dukkaracariyā) đó là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường

ĐỌC BÀI VIẾT

15. ĐỨC BỒ TÁT CHỨNG ĐẮC TAM MINH, TRỞ THÀNH ĐỨC PHẬT CHÁNH ĐẲNG GIÁC

Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh đầu đêm rằm tháng

ĐỌC BÀI VIẾT