DUYÊN HỆ TRONG ĐỜI SỐNG BÌNH NHẬT – MỤC LỤC

Mục Lục  Lời Người Dịch……………………………………………………………………………….. v Tiểu Sử Tác Giả……………………………………………………………………………. ix Mục Lục………………………………………………………………………………………………. x Lời Nói Đầu………………………………………………………………………………….. xx Giới Thiệu………………………………………………………………………………………….

ĐỌC BÀI VIẾT

DUYÊN HỆ TRONG ĐỜI SỐNG BÌNH NHẬT – CẢNH DUYÊN (ĀRAMMAṆA-PACCAYO)

Cảnh Duyên (Ārammaṇa-paccayo)  Pāḷi Trích Dẫn (Paṭṭhāna-1, Trang 1-2) Rūpāyatanaṃ cakkhu-viññāṇa-dhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇa- paccayena paccayo. (saddāyatanaṃ sota-viññāṇa-dhātuyā; gandhāyatanaṃ ghāna-viññāna-dhātuyā;

ĐỌC BÀI VIẾT