Chương Trình Dâng Y Kathina & Thuyết Pháp Tại Thiền Viện Tipiṭaka Sunlungu Vipassanā 14/11/2021

Thông Báo Chương Trình Dâng Y & Thuyết Pháp Tại Thiền Viện Tipiṭaka Sunlungu Vipassanā 14/11/2021 Đại lễ Dâng Y

ĐỌC BÀI VIẾT