CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT PHÁP & NGÀY THỰC HÀNH 8 GIỚI UPOSATHA KINH ĐIỂN 18-19/11/2021

(SƯ HỘ GIỚI HƯỚNG DẪN)

OFFLINE TẠI SĪMĀ CHÁNH PHÁP ĐĂNG – QUẢNG TRỊ & ONLINE QUA ỨNG DỤNG ZOOM

THỨ 5 & THỨ 6, RẰM THÁNG 10 PHẬT LỊCH 2565/ẤT SỬU (18-19/11/20210)

Kính bạch quý Chư Tăng, quý Cô Tu Nữ và kính thưa quý đại chúng,

BTC xin gửi thông báo Chương Trình Thuyết Pháp & Ngày Thực Hành 8 Giới Uposatha Kinh Điển Online & Offline 18-19/11/2021 – Cơ Hội Thực Hành Pháp Dhutaṅga Cao Thượng (Thọ Đầu Đà) & Cúng Dường Cao Thượng Đến Đức Phật – do Sư Hộ Giới hướng dẫn.

Dhutaṅga: gồm hai từ dhuta+aṅga. Dhuta: làm rơi rụng, tiêu tan phiền não. Aṅga: nguyên nhân, “sự tác ý giữ gìn, thực hành”. Dhutaṅga: sự tác ý giữ gìn thực hành làm cho phiền não rơi rụng, hoặc nguyên nhân tiêu diệt phiền não”. Có 13 pháp hạnh Dhutaṅga được đức Phật chế định cho phép hàng xuất gia tu sĩ và tại gia cư sĩ thực hành tùy theo mỗi trường hợp để sự giữ giới được dễ dàng trong sạch hơn. (Sư Hộ Giới)

 

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT PHÁP NGÀY 18/11:

 • 19h00 – 21h30 ngày 18/11: Sư Hộ Giới thuyết pháp về những sự kiện lịch sử quan trọng vào ngày Rằm Tháng 10 trong Tam Tạng Pali

CHƯƠNG TRÌNH THỌ 8 GIỚI UPOSATHA NGÀY 19/11:

THỜI SÁNG:

 • 4h 19/11 thức dậy vệ sinh cá nhân.
 • 4h30’ 19/11 tập trung chánh điện cùng làm phận sự người con Phật.
 • 5h 19/11 xin thọ trì tam quy và 8 giới Uposatha.
 • 5h30’ 19/11 chuẩn bị trái cây, nước trà, sữa, cháo dâng sáng lên đức Phật.
 • 6h 19/11 dâng sáng lên đức Phật.
 • 6h30’ 19/11 dùng cháo sáng.
 • 7h30’ 19/11 thuyết pháp về bài kinh Uposatha.
 • 9h 19/11 kinh hành niệm về Uposatha.
 • 9h30 19/11 thuyết giảng phương pháp niệm Ân Đức Phật tóm lược.
 • 10h30 19/11 vệ sinh cá nhân.

THỜI TRƯA:

 • 11h 19/11 dùng trưa.
 • 12h 19/11 kinh hành thực hành niệm Ân đức Phật.
 • 12h30 19/11 ngồi thiền thực hành niệm Ân đức Phật.

THỜI CHIỀU:

 • 13h30’ 19/11 thuyết giảng tóm lược về Ân đức Pháp.
 • 15h 19/11 kinh hành thực hành niệm Ân đức Pháp.
 • 15h30’ 19/11 ngồi thiền thực hành niệm Ân đức Pháp.
 • 16h 19/11 kinh hành, vệ sinh cá nhân.
 • 17h 19/11 thuyết giảng tóm lược về Ân đức Tăng.
 • 18h30’ 19/11 kinh hành thực hành niệm Ân đức Tăng.

THỜI TỐI:

 • 19h 19/11 đốt đèn cúng dường ngày rằm tháng 10.
 • 19h30’ 19/11 thuyết giảng ý nghĩa ngày Rằm tháng 10 (buổi 2)
 • 21h30’ 19/11 phát nguyện thọ hạnh dhutaṅga.
 • 21h45’ 19/11 kinh hành niệm Ân đức Phật.
 • 22h30’ 19/11 vấn đáp Phật pháp.

THỜI ĐÊM:

 • 0h30’ 20/11 offline tự thực hành thiền.
 • 2h30 20/11 giải đáp chung trong đêm dhutaṅga
 • 4h30 20/11 nghe kinh chia phước, hồi hướng.
 • 5h 20/11 Kết thúc ngày Uposatha kinh điển.

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/zqgRh4nXxhZdDARR8

 

TÀI LIỆU LỄ THỌ HẠNH DHUTAṄGA CÚNG DƯỜNG RẰM THÁNG 10, P.L 2565

 

XIN THỌ TRÌ TAM QUY CÙNG VỚI 8 GIỚI UPOSATHA

Ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha, aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

Dutiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha, aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

Tatiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha, aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

(Yamahaṃ vadāmi, taṃ vadehi).

(Āma Bhante).

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. (3 lần)

 

THỌ PHÉP QUY Y TAM BẢO

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

(Tisaraṇagamanaṃ paripuṇṇaṃ).

(Āma Bhante).

 

THỌ TRÌ 8 GIỚI UPOSATHA

1- Pāṇātipātā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

2- Adinnādānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

3- Abrahmacariyā  veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

4- Musāvādā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

5- Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

6- Vikālabhojanā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

7- Nacca-gīta-vādita-visūkadassana-mālāgandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

8- Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

 

LỄ THỌ HẠNH DHUTAṄGA

(Dhutaṅga: gồm hai từ dhuta+aṅga. Dhuta: làm rơi rụng, tiêu tan phiền não. Aṅga: nguyên nhân, “sự tác ý giữ gìn, thực hành”. Dhutaṅga: sự tác ý giữ gìn thực hành làm cho phiền não rơi rụng, hoặc nguyên nhân tiêu diệt phiền não”. Có 13 pháp hạnh Dhutaṅga được đức Phật chế định cho phép hàng xuất gia tu sĩ và tại gia cư sĩ thực hành tùy theo mỗi trường hợp để sự giữ giới được dễ dàng trong sạch hơn).

 

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Buddhaṃ pūjemi. (Lạy)

Dhammaṃ pūjemi. (Lạy)

Saṃghaṃ pūjemi. (Lạy)

 

PHÁT NGUYỆN THỌ HẠNH DHUTAṄGA OAI NGHI NGỒI (NESAJJI)

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambudhassa

Seyyaṃ paṭikkhippāmi. (Con nguyện thực hành ngăn oai nghi nằm)

Nesajjikaṅgaṃ samādiyāmi. (Con nguyện thực hành thọ trì oai nghi ngồi)

 

NGUYỆN CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Imāya dhammānudhammapaṭipattiyā Buddhaṃ pūjemi. (Lạy)

Imāya dhammānudhammapaṭipattiyā Dhammaṃ pūjemi. (Lạy)

Imāya dhammānudhammapaṭipattiyā Saṃghaṃ pūjemi. (Lạy)

Addhā imāya paṭipattiyā jātijarābyādhimaraṇamhā parimuccissāmi.

 

LỜI PHÁT NGUYỆN

Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu.

Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.

 

CHIA PHƯỚC, HỒI HƯỚNG

Imaṃ me puññabhāgaṃ sabbe sattā samaṃ paṭilabhantu.

Imaṃ me puññabhāgaṃ mātāpitu-ācariya-ñāti-mittānañceva sesasabbasattānañca devatānañca ārakkhadevatānañca visesato guṇavantānañca dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna “Sādhu! Sādhū’ti sukhitā hontu, dukkhā muccantu sabbadhā.

 

NGUYỆN ƯỚC

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. 

(Nguyện Phật giáo trường tồn)

Sādhu! Sādhu! Sādhu! Lành thay!

Quý vị có thể đăng ký tham dự chương trình offline tại chùa Chánh Pháp Đăng, Quảng Trị, hoặc tham dự online thông qua ứng dụng Zoom:

* Zoom: phatgiao.info | ID: 2910198000 | Pass: 123456789

* LIVE: YouTube.com/c/THERAVADAVN | Theravada.vn/LIVE

Kính thông báo! 🙏😊

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ