Ngài Tam Tạng 12 Bhaddanta Abhijātābhivaṁsa Thuyết Pháp Dịp Lễ Dâng Y Kathina 11/11/2021

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy.

🙏🙏🙏

NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 12 THUYẾT PHÁP BẢO DỊP ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA TẠI CHÙA SADDHAMMAJOTAKA SUBODHĀYON, MONYWA 11/11/2021

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 12 Bhaddanta Abhijātābhivaṁsa Thuyết Pháp Dịp Đại Lễ Dâng Y Kathina 11/11/2021, Sư Thiện Đức Kusalaguna hỗ trợ chuyển ngữ tiếng Việt  

Chủ đề: Cái Gì Là Hành Trang Đích Thực Trong Tử Sinh Luân Hồi?

 

“Lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng sau khi đã an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa là một truyền thống từ khi Đức Phật còn trên thế gian và tiếp tục hàng năm trên các nước Phật giáo Nguyên Thủy Theravada cho đến ngày nay. Phước thiện của lễ dâng y kathina này rất lớn lao, vô lượng và hy hữu. Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu biết về tấm y gọi là “y kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng. Về phần chư tỳ khưu Tăng cũng phải có sự hiểu biết nghi thức làm lễ thọ y kathina của chư Tăng.” Trích trong cuốn Lễ Dâng Y Kathina – Tỳ-khưu Hộ Pháp

Quý vị có thể tham khảo thêm về Lễ Dâng Y Kathina trong cuốn sách do Ngài Đại Trưởng Lão Hộ Pháp biên soạn: https://theravada.vn/category/cac-tac-gia/ty-khuu-ho-phap/le-dang-y-kathina/

 

Chủ đề bài Pháp Ngài Tam Tạng 12 thuyết:

“PUÑÑĀNI PARALOKASMIṂ, PATIṬṬHĀ HONTI PĀṆINAṂ.” (SN 1.32)
CÁC PHƯỚC THIỆN AN TRÚ CHÚNG SANH VÀO THẾ GIỚI BÊN KIA. (CÁC PHƯỚC THIỆN LÀ HÀNH TRANG ĐÍCH THỨC CHO CHÚNG SINH CÒN LUÂN HỒI TRONG SINH TỬ)

 

 

SLIDE TÀI LIỆU DÙNG TRONG BUỔI LỄ

Ngài Tam Tạng 12 Thuyết Pháp DỊp Dâng Y 11:11:2021

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ