Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Ii: Vô Thường – Một Thiền Giả Rối Trí Đến Gặp Đức Phật

Một Thiền Giả Rối Trí Đến Gặp Đức Phật     Có một vị trưởng lão đáng kính vào thời Phật.

ĐỌC BÀI VIẾT