QUYỂN 10 – PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ – CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. PHÁP-HÀNH-THIỀN-TUỆ

ĐỌC BÀI VIẾT

QUYỂN 10 – PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ – CHƯƠNG 2 – ĐỐI-TƯỢNG CỦA PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ

* Đối-Tượng Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ Đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ có 6 loại: 1- Rūpārammaṇa: Đối-tượng sắc đó là các hình

ĐỌC BÀI VIẾT

QUYỂN 10 – PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ – CHƯƠNG 3 – SỰ THẬT TRONG ĐỜI + TÂM PHÁT SINH DO NHÂN DUYÊN

Sự-thật trong đời Trong đời sống con người có 2 sự-thật hiện hữu là: – Paramatthasacca: Sự-thật chân-nghĩa-pháp. – Sammutisacca:

ĐỌC BÀI VIẾT

QUYỂN 10 – PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ – CHƯƠNG 4 – TRẠNG THÁI CHUNG & TRẠNG THÁI RIÊNG – -BA TRẠNG THÁI CHUNG

Trạng-Thái-Chung (Sāmaññalakkhaṇa) Tất cả mọi danh-pháp (nāmadhamma) mọi sắc-pháp (rūpadhamma) là pháp-hữu-vi (saṅkhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp đều có sự sinh,

ĐỌC BÀI VIẾT

QUYỂN 10 – PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ – CHƯƠNG 5 – SẮC-PHÁP, DANH-PHÁP

Sắc-Pháp, Danh-Pháp Đối-tượng thiền-tuệ đó là sắc-pháp (rūpadhamma), danh-pháp (nāmadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp, không phải là chế-định-pháp (paññattidhamma). 1- Rūpadhamma:

ĐỌC BÀI VIẾT

QUYỂN 10 – PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ – CHƯƠNG 6 – TRẠNG-THÁI-CHUNG, TRẠNG-THÁI-RIÊNG – PHÁP CHE ÁN 3 TRẠNG-THÁI-CHUNG

Pháp che án 3 trạng-thái-chung Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-hữu-vi (saṅkhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat-thadhamma) có những

ĐỌC BÀI VIẾT

QUYỂN 10 – PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ – CHƯƠNG 7 – BA PHÁP CHE PHỦ 3 TRẠNG-THÁI-CHUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐỐI TRỊ + GIẢNG GIẢI VỀ TÂM

* Ba pháp che phủ 3 trạng-thái-chung, phương pháp diệt 3 pháp che phủ Ba trạng-thái-chung của sắc-pháp, của danh-pháp

ĐỌC BÀI VIẾT

QUYỂN 10 – PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ – CHƯƠNG 9 – TAM-TUỆ-LUÂN (TIPARIVAṬṬA)

Tam-tuệ-luân (Tiparivaṭṭa) Đức-Phật dạy rằng: “Yato ca kho me bhikkhave, imesu catūsu ariya-saccesu evaṃ tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ suvisuddhaṃ ahosi,

ĐỌC BÀI VIẾT

QUYỂN 10 – PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ – CHƯƠNG 11 – PHÁP-HÀNH TỨ-NIỆM-XỨ

Pháp-Hành Tứ-Niệm-Xứ Trong kinh Mahāsatipaṭṭhānasutta: Kinh Đại-niệm-xứ, Đức-Phật thuyết giảng rằng: “Ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo …” – Này chư tỳ-khưu!

ĐỌC BÀI VIẾT