Tìm Hiểu Pháp Chướng Ngại – Tìm Hiểu Pháp Chướng Ngại (nīvaraṇa)

Tìm Hiểu Pháp-Chướng-Ngại (Nīvaraṇa) Pháp-chướng-ngại và diệt pháp-chướng-ngại có 2 phần: –  Pháp-chướng-ngại (nīvaraṇa). –  Diệt pháp-chướng-ngại (nīvaraṇappahāna). I-  Pháp-chướng-ngại

ĐỌC BÀI VIẾT

Tìm Hiểu Pháp Chướng Ngại – Phần Chú Giải 5 Pháp Chướng Ngại

Phần chú-giải 5 pháp-chướng-ngại Trong  chú-giải  bài  Kinh  Mahāsatipaṭṭhāna- suttavaṇṇanā, phần chú-giải đoạn kinh pháp- chướng-ngại trong pháp niệm-xứ được

ĐỌC BÀI VIẾT