(BẢN MỚI) NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI – LỜI NÓI ĐẦU

Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người Lời Nói Đầu Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (nicca- sīla) của tất cả

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI

(Bản Mới) Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (nicca- sīla) chung của tất cả

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) GIẢNG GIẢI VỀ NGŨ GIỚI – ĐIỀU GIỚI TRÁNH XA SỰ SÁT SINH

(Bản Mới) Giảng Giải Về Ngũ Giới *Chi-Pháp Của Mỗi Điều-Giới Mỗi điều-giới có những chi-pháp riêng biệt, muốn biết

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) GIẢNG GIẢI VỀ NGŨ GIỚI – ĐIỀU GIỚI TRÁNH XA SỰ TRỘM CẮP

(Bản Mới) Giảng Giải Về Ngũ Giới Điều giới tránh xa sự trộm cắp Adinnādānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. Nghĩa phân tích

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) GIẢNG GIẢI VỀ NGŨ GIỚI – ĐIỀU GIỚI TRÁNH XA SỰ TÀ DÂM

(Bản Mới) Giảng Giải Về Ngũ Giới Điều giới tránh xa sự tà dâm Kāmesumicchācārā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. Nghĩa phân tích

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) GIẢNG GIẢI VỀ NGŨ GIỚI – ĐIỀU GIỚI TRÁNH XA SỰ NÓI DỐI

(Bản Mới) Giảng Giải Về Ngũ Giới Điều giới tránh xa sự nói dối Musāvādā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. Nghĩa từng chữ:

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) GIẢNG GIẢI VỀ NGŨ GIỚI – ĐIỀU GIỚI TRÁNH XA SỰ UỐNG RƯỢU, BIA

(Bản Mới) Giảng Giải Về Ngũ Giới Điều giới tránh xa sự uống rượu, bia Surā meraya majjappamādaṭṭhānā veramaṇi- sikkhāpadaṃ

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) GIẢI THÍCH 4 TÍNH CHẤT PHẠM NGŨ GIỚI – ĐIỀU GIỚI TRỘM CẮP

(Bản Mới) Giải Thích 4 Tính Chất Phạm Ngũ Giới Điều Giới Trộm Cắp Điều-giới trộm-cắp liên quan đến của

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) GIẢI THÍCH 4 TÍNH CHẤT PHẠM NGŨ GIỚI – ĐIỀU GIỚI TÀ DÂM

(Bản Mới) Giải Thích 4 Tính Chất Phạm Ngũ Giới Điều Giới Tà Dâm  Điều-giới tà-dâm liên quan đến tà-dâm

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) GIẢI THÍCH 4 TÍNH CHẤT PHẠM NGŨ GIỚI – ĐIỀU GIỚI NÓI DỐI

(Bản Mới) Giải Thích 4 Tính Chất Phạm Ngũ Giới Điều Giới Nói Dối  Điều-giới nói-dối liên quan đến nói

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) GIẢI THÍCH 4 TÍNH CHẤT PHẠM NGŨ GIỚI – ĐIỀU GIỚI UỐNG RƯỢU, BIA

(Bản Mới) Giải Thích 4 Tính Chất Phạm Ngũ Giới Điều Giới Uống Rượu, Bia Điều-giới uống rượu, bia và

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) NHẬN XÉT VỀ NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP NGŨ-GIỚI

(Bản Mới) Nhận Xét Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Ngũ-Giới Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (nicca- sīla) của tất cả

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) NHẬN XÉT VỀ NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP NGŨ GIỚI – CON NGƯỜI VỚI NGŨ GIỚI

(Bản Mới) Nhận Xét Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Ngũ Giới Con Người Với Ngũ Giới Phàm mỗi người

ĐỌC BÀI VIẾT

(BẢN MỚI) NHẬN XÉT VỀ NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP NGŨ GIỚI – TÍCH NGƯỜI GIỮ GÌN NGŨ-GIỚI

(Bản Mới) Nhận Xét Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Ngũ Giới Tích người giữ gìn ngũ giới Tích Ngài

ĐỌC BÀI VIẾT