– Ṭ –


ṭanka : [m.] an instrument to cut stones.

ṭīkācariya : [m.] a sub-commentator.

ṭhatvā : [abs. of tiṭṭhati] having stood; having stayed.

ṭhapana : [nt.] setting up; placing; keeping. || ṭhapanā (f.) setting up; placing; keeping.

ṭhapāpeti : [caus. of ṭhapeti] causes to be placed.

ṭhapāpetvā : [abs. of ṭhapāpeti] having caused to be placed.

ṭhapita : [pp. of ṭhapāpeti] caused to be placed.

ṭhapetabba : [pt.p. of ṭhapeti] should be kept.

ṭhapeti : [ṭhā + āpe] places; keeps; sets up; fixes (a date); establishes; sets aside.

ṭhapetvā : [abs. of ṭhapeti] having placed; set aside, or left.

ṭhapenta : [pp. of ṭhapeti] placed; set up; established; set aside.

ṭhapesi : [aor. of ṭhapeti] placed; set up; established; set aside. (aor. of ṭhapāpeti), caused to be placed.

ṭhātu: [inf. of tiṭṭhati] to stand.

ṭhānaso : [adv.] with reason and cause.

ṭhānīya : [nt.] a metropolis. (adj.), fit to be placed.

ṭhāpaka : [adj.] one who places or keeps.

ṭhāyaka : [adj.] one who stands.

ṭhāyī : [adj.] standing. (in cpds.), being in a state of; lasting.

ṭhita : [pp. of tiṭṭhati] stood; stayed; stationary; immovable; one who stays.

ṭhitaka : [adj.] one who stands.

ṭhitaṭṭhāna : [nt.] the place where one was (standing).

ṭhitatta : [nt.] the fact of standing. (ṭhita + atta) (adj.) self-controlled.

ṭhiti : [f.] stability; duration; continuance.

ṭhitika : [adj.] (in cpds.), lasting; enduring; living on; dependent. || ṭhitikā (f.) place in a list at which the distribution of lots was stopped.

ṭhitibhāgiya : [adj.] lasting; connected with duration.

-ooOoo-

 

 

Bình Luận Facebook

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *