Giảng Giải Kinh Thừa Tự Pháp – Phần 5 – Sự Khiêm Tốn Của Trưởng Lão Xá-Lợi-Phất

Phần 5 – Sự Khiêm Tốn Của Trưởng Lão Xá-Lợi-Phất Sự khiêm tốn của trưởng lão xá-lợi-phất Kiêu hãnh (mada)

ĐỌC BÀI VIẾT