Dhammapada Những Pháp Dẫn Đến Niết Bàn – Lời Nói Đầu – Sư Hộ Giới Dịch Việt

Lời nói đầu Đức Phật Gotama, kiếp cuối cùng là đức Bồ tát Thái tử Siddhatta đản sinh vào đêm

ĐỌC BÀI VIẾT

Dhammapada Những Pháp Dẫn Đến Niết Bàn – Trưởng Lão Cakkhupāla – Sư Hộ Giới Dịch Việt

Trưởng Lão Cakkhupāla Đây là câu chuyện xảy ra thời Đức Phật còn hiện tiền, khi Ngài đang cư ngụ

ĐỌC BÀI VIẾT