MỤC LỤC

PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT (PĀRAMĪ) 1

Phần 1

PHẦN I

* Pāramī: Pháp-hạnh ba-la-mật nghĩa là gì?

– Thế nào gọi là pháp-hạnh ba-la-mật?

– Mười Pháp-hạnh ba-la-mật theo tuần tự

– Giải thích 10 Pháp-hạnh ba-la-mật

– 4 Đặc tính chung của 10 pháp-hạnh ba-la-mật

– 4 Đặc tính riêng của mỗi pháp-hạnh ba-la-mật

Phần 2

* Bodhisatta: Đức-Bồ-tát

– Đức-Bồ-tát là hạng chúng-sinh nào?

– Đức-Bồ-tát có 3 hạng

– Phần giải thích

1- Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác

1.1- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt là như thế nào?

1.2- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt là như thế nào?

1.3- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tấn siêu-việt là như thế nào?

* Đức-Phật Gotama trong thời đại của chúng ta

Đức-Bồ-tát kiếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama

– Quả báu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cố định

Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama

‐ Xem xét 5 điều trước khi tái-sinh

– Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai làm người

– Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tế độ chúng-sinh

Phần 3

2- Đức-Bồ-Tát Độc-Giác

 – Đức-Bồ-tát Độc-Giác được thọ ký

– Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 3 hạng

3- Vị Bồ-Tát Thanh-Văn-Giác

3.1- Vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác như thế nào?

– Vị Bồ-Tát Tối-thượng Thanh-văn-giác được thọ ký

– Hai vị Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác

– Tiền-kiếp và kiếp chót của 2 vị Đại-Trưởng-Lão

– Tiền-kiếp của vị Đại-Trưởng-Lão Sāriputta

– Tiền-kiếp của vị Đại-Trưởng-Lão Mahāmoggallāna 56

– Kiếp chót của vị Đạo-sư Sarada và Trưởng-giả Sirivaḍḍhana

Phần 4

* Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian

– Tu-sĩ Upatissa gặp Ngài Trưởng-Lão Assaji

– Hai vị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật

– Tuyên dương ngôi vị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử

Phần 5

3.2- Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác như thế nào?

– 80 Vị Thánh Đại-thanh-văn-giác

– 40 vị Thánh A-ra-hán bên phải Đức-Phật

– 40 vị Thánh A-ra-hán bên trái Đức-Phật

– Tiền-kiếp và kiếp chót của Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññāsikoṇḍañña

– Tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññāsikoṇḍañña

– Kiếp chót của ngài Đại-Trưởng-Lão Aññāsikoṇḍañña

– Đức-Phật thuyết pháp tế độ ai đầu tiên?

– Tuyên dương vị Thánh-nhân chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế đầu tiên

Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác có 3 hạng

3.3- Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường như thế nào?

Năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ

Phần 6

PHẦN II

* 30 Tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama

Tên mỗi tích Jātaka

  1. Pháp-Hạnh Bố-Thí Ba-La-Mật

1.1- Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ

– Đức-Phật ngự trở về kinh-thành Kapilavatthu

* Tích Đức-Bồ-tát Vessantara

Đức-Bồ-tát tái-sinh

– Lễ đặt tên Thái-tử

– Đức-Bồ-tát Thái-tử phát-nguyện

– Đức-Bồ-tát Thái-tử lên ngôi báu

– Hoàng-tử Jāli và Công-chúa Kaṇhājinā

– Đất nước Kāliṅga bị nạn hạn hán

– Đức-vua Bồ-tát bố-thí bạch-tượng báu

– Con bạch-tượng báu và đồ trang sức

– Dân chúng tỏ thái độ bất bình

Phần 7

– Đức-vua Bồ-tát Vessantara hoan hỷ

– Lễ đại thí đầy đủ mọi vật-thí

– Đức-Bồ-tát làm lễ đại thí đầy đủ mọi vật-thí

– Đức-vua Bồ-tát rời khỏi đất nước Sivi

– Rừng núi Vaṅka

– Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự đến núi Vaṅka

– Xuất-gia trở thành đạo-sĩ

Phần 8

– Bà-la-môn Jūjaka

– Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī thấy ác mộng

– Đức-Bồ-tát Vessantara tạo pháp-hạnh đại-thí con

– Ông Bà-la-môn Jūjaka xin hoàng-tử và công-chúa

– Pháp-hạnh đại-thí con yêu quý

– Đức-vua Bồ-tát tạo hạnh đại-thí con yêu quý

Phần 9

– Ông Bà-la-môn Jūjaka độc ác

– Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī

– Đức-vua trời Sakka hỗ trợ

– Đức-vua Bồ-tát tạo pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quý

Phần 10

– Tám ân huệ

– Hoàng-tử Jāli, Công-chúa Kaṇhājinā

– Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya nằm mộng

– Hoàng-tử Jāli và Công-chúa Kaṇhājinā được tự do

– Ông Bà-la-môn Jūjaka chết

– Lễ đón rước Đức-vua Bồ-tát Vessantara

Phần 11

– Vương gia đoàn tụ

– Trận mưa phép

– Lễ đăng-quang lên ngôi vua

– Hồi cung trở về kinh-thành Jetuttara

– Trận mưa thất báu

– Tích Vessantarajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara

– Năm pháp-hạnh đại-thí

Phần 12

1.2- Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc trung

* Tích Sivijātaka

– Đức-vua Bồ-tát Sivi bố-thí con mắt bên phải

– Đức-vua Bồ-tát Sivi bố-thí con mắt bên trái

– Đức-vua Bồ-tát Sivi phát-nguyện

– Đức-vua Bồ-tát Sivi sáng mắt

– Đức-vua Bồ-tát Sivi hồi cung

– Tích Sivijātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười Pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-vua Bồ-tát Sivi

– Khổ thân với khổ tâm có 2 trạng thái khác biệt với nhau như thế nào?

– Đối-tượng xấu, đối-tượng tốt

– Đối-tượng xấu ví như tử-thi

– Đối-tượng tốt ví như Đức-Phật

Phần 13

1.3- Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc thượng

* Tích Sasapaṇḍitajātaka

– Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí bố-thí sinh-mạng

– Tích Sasapaṇḍitajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Sasapaṇḍita

Phần 14

  1. Pháp-Hạnh Giữ-Giới Ba-La-Mật

2.1- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc hạ

* Tích Bhūridattajātaka

– Thái-tử thành hôn với long-nữ

– Lễ thành hôn Công-chúa với Đức Long-vương

– Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajā có 4 Hoàng-tử

Phần 15

– Người thợ săn và con trai

– Chuyện viên ngọc maṇi như ý

– Người ít phước không giữ được viên ngọc maṇi như ý

– Người thợ săn Nesāda thiệt hại 3 điều

– Đức-Bồ-tát Bhūridatta bị hành hạ

Phần 16

– Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajā thấy ác mộng

– Đức-Bồ-tát Bhūridatta trở về cõi long cung

– Ngày đoàn tụ thân tộc

– Tích Bhūridattajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại.317

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Long-vương Bhūridatta

Phần 17

2.2- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc trung

* Tích Chaddantajātaka

– Kết oan trái

– Chuẩn bị trả thù

– Người thợ săn tạo ác-nghiệp

– Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta bị bắn

Phần 18

– Tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật

– Lễ hoả táng Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta

– Người thợ săn trở về kinh-thành Bārāṇasī

– Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddā thoả nguyện

– Tích Chaddantajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại.348

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Bạch-Tượng chúa Chaddanta

Phần 19

2.3- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc thượng

* Tích Saṅkhapālajātaka

– Đức-Bồ-tát hy sinh sinh-mạng giữ gìn giới

– Đức-Bồ-tát Long-vương Saṅkhapāla tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc thượng

– Tích Saṅkhapālajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Long-vương Saṇkhapāla

Phần 20

3- Pháp-Hạnh Xuất-Gia Ba-La-Mật

3.1- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc hạ

* Tích Bhisajātaka

– Xuất-gia trở thành đạo-sĩ

– Những lời thề gọi là độc địa

– Đức-vua Trời Sakka bị quở trách

– Đức-vua trời Sakka sám hối và xin nương nhờ

– Tích Bhisajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahākañcana

Phần 21

3.2- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc trung

* Tích Hatthipālajātaka

– Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai

– Bàn tính truyền ngôi vua

– Đức-Bồ-tát Công-tử Hatthipāla

– Đức-Bồ-tát Công-tử Hatthipāla đi xuất gia

– Công-tử Assapāla

– Công-tử Assapāla đi xuất gia

– Công-tử Gopāla

– Công-tử Gopāla xin đi xuất gia

– Công-tử Gopāla đi xuất gia

– Công-tử Ajapāla

– Công-tử Ajapāla xin đi xuất gia

Phần 22

– Quan Thừa-tướng

– Quan Thừa-tướng đi xuất gia

– Phu-Nhân Vāseṭṭhī

– Phu-Nhân Vāseṭṭhī đi xuất gia

– Đức-vua Esukārī

– Chánh-cung Hoàng-hậu

– Đức-vua Esukārī đi xuất gia

– Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcālī

– Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcālī đi xuất gia

– Đức-Bồ-tát Hatthipāla đi vào rừng núi Himavanta

– Đức-Bồ-tát Hatthipāla xuất gia trở thành đạo-sĩ

– Tích Hatthipālajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipāla

Phần 23

3.3- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc thượng

* Tích Cūḷasutasomajātaka

– Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đi xuất gia

– Xuất gia theo Đức-Bồ-tát đạo-sĩ

– Tích Cūḷasutasomajātaka liên quan đến kiếp hiện-tại.

– Mười pháp-hạnh ba-la-mật

– Nhận xét về tích Đức-vua Bồ-tát Sutasoma

– Thiện-nghiệp có 4 loại

Phần 24

ĐOẠN KẾT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *