Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận Sự của Bậc Xuất Gia – CHƯƠNG 3 – PÀCITIYE VITTHAR’ UDDESO

PÀCITIYE VITTHAR’ UDDESO Ime kho pan’àyasmanto dvenavuti pàcittiyâ dhammà uddesam àgacchanti. Sampajàna musàvàde pàcittiyam. Omasavàde pàcittiyam. Bhikkhu pesunne pàcittiyam. Yo

ĐỌC BÀI VIẾT

Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận Sự của Bậc Xuất Gia – CHƯƠNG 4 – PÀTIDESANÌYE VITTHÀR’UDDESO

PÀTIDESANÌYE VITTHÀR’UDDESO Ime kho pan’àyasmanto, cattàro pàtidesanìyâ dhammà uddesam àgacchanti. Yo pana bhikkhu annàtikàya bhikkhuniyâ antaragharam pavitthàya hatthato khàdanìyam và

ĐỌC BÀI VIẾT
Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app