PHẦN 4 – BỐN THIỀN BẢO HỘ (CATURĀRAKKHA-KAMMAṬṬHĀNA) – TU TẬP THIỀN TÂM TỪ (METTĀ-BHĀVANĀ)

Four Guardian Meditations (Caturārakkha-kammaṭṭhānas)49 Bốn Thiền Bảo Hộ (Caturārakkha-kammaṭṭhāna) The four guardian meditation subjects are: Bốn đề mục thiền bảo

ĐỌC BÀI VIẾT

PHẦN 4 – BỐN THIỀN BẢO HỘ (CATURĀRAKKHA-KAMMAṬṬHĀNA) – NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT(BUDDHĀNUSSATI)

Recollection of the Enlightend One (Buddhānussati)61 Niệm Ân Đức Phật(Buddhānussati) For a meditator who has already attained the fourth jhāna

ĐỌC BÀI VIẾT

PHẦN 4 – BỐN THIỀN BẢO HỘ (CATURĀRAKKHA-KAMMAṬṬHĀNA) – NIỆM SỰ CHẾT (MARAṆĀNUSSATI)

Mindfulness of Death (Maraṇānussati) Niệm Sự Chết (Maraṇānussati) According to the instructions given in Visuddhi Magga69 and Mahāsatipaṭṭhāna Sutta a

ĐỌC BÀI VIẾT