Phần 4 – Bốn Thiền Bảo Hộ (Caturārakkha-kammaṭṭhāna) – Tu Tập Thiền Tâm Từ (Mettā-Bhāvanā)

Four Guardian Meditations (Caturārakkha-kammaṭṭhānas)49 Bốn Thiền Bảo Hộ (Caturārakkha-kammaṭṭhāna) The four guardian meditation subjects are: Bốn đề mục thiền bảo

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần 4 – Bốn Thiền Bảo Hộ (Caturārakkha-kammaṭṭhāna) – Niệm Ân Đức Phật(Buddhānussati)

Recollection of the Enlightend One (Buddhānussati)61 Niệm Ân Đức Phật(Buddhānussati) For a meditator who has already attained the fourth jhāna

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần 4 – Bốn Thiền Bảo Hộ (Caturārakkha-kammaṭṭhāna) – Niệm Sự Chết (Maraṇānussati)

Mindfulness of Death (Maraṇānussati) Niệm Sự Chết (Maraṇānussati) According to the instructions given in Visuddhi Magga69 and Mahāsatipaṭṭhāna Sutta a

ĐỌC BÀI VIẾT