TIỂU SỬ NGÀI THIỀN SƯ PA-AUK TAWYA SAYADAW

TIỂU SỬ BẬC ĐẠI THIỀN SƯ CAO THƯỢNG, NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO PA-AUK TAWYA SAYADAW, TÔN GIẢ ĀCIṆṆA Bậc Đại

ĐỌC BÀI VIẾT

BIẾT VÀ THẤY – BÀI PHÁP THOẠI 1 – LÀM THẾ NÀO ĐỂ TU TẬP NIỆM HƠI THỞ ĐẠT ĐẾN AN CHỈ ĐỊNH

BÀI PHÁP THOẠI 1 Làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến An chỉ định Lời mở

ĐỌC BÀI VIẾT

BIẾT VÀ THẤY – BÀI PHÁP THOẠI 2 – HÀNH GIẢ TU TẬP AN CHỈ ĐỊNH TRÊN CÁC ĐỀ MỤC THIỀN KHÁC NHƯ THẾ NÀO

BÀI PHÁP THOẠI 2 Hành giả tu tập An chỉ định trên các đề mục Thiền khác như thế nào

ĐỌC BÀI VIẾT

BIẾT VÀ THẤY – BÀI PHÁP THOẠI 6 – LÀM THẾ NÀO ĐỂ THẤY NHỮNG MẮC XÍCH CỦA DUYÊN KHỞI

BÀI PHÁP THOẠI 6 Làm thế nào để thấy những mắc xích của Duyên Khởi Trong bài giảng vừa rồi,

ĐỌC BÀI VIẾT

BIẾT VÀ THẤY – BÀI PHÁP THOẠI 8 – NHỮNG ƯỚC NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT CHO CÁC HÀNG ĐỆ TỬ VÀ GIÁO PHÁP CỦA NGÀI

BÀI PHÁP THOẠI 8 Những ước nguyện của Đức Phật cho các hàng đệ tử và giáo pháp của Ngài

ĐỌC BÀI VIẾT

ÁNH SÁNG CỦA TUỆ – MỤC LỤC & GIỚI THIỆU – PA AUK SAYADAW

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, ĐẤNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC   Trí tuệ khôn

ĐỌC BÀI VIẾT